Ważne zmiany w konkursach dla AOS

23 Kwietnia 2018, 14:04 Ministerstwo Zdrowia

Ograniczenie weryfikacji do oferentów zakwalifikowanych do negocjacji, to jedna z ważniejszych zmian, które Ministerstwo Zdrowia wprowadza w projekcie rozporządzenia regulującego tryb przeprowadzania konkursów na świadczenia zdrowotne. Jak wyjaśnia resort, procedury wymagają usprawnienia szczególnie, że już 30 czerwca wygasają umowy z zakresu opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień i AOS poza siecią.

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu prac.

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, ograniczenie weryfikacji do oferentów zakwalifikowanych do negocjacji przyczyni się do usprawnienia postępowań konkursowych.

Inne propozycje resortu to na przykład:

  • wprowadzenie możliwości przedłużenia terminu otwarcia ofert,
  • zmniejszenie minimalnej liczby członków komisji do 3,
  • ograniczenie przeprowadzania przez komisje konkursowe weryfikacji prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie do oferentów zakwalifikowanych do negocjacji,
  • przeprowadzenie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia kontroli realizacji umowy przez oferenta, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania w przypadku gdy odstąpiono od weryfikacji oferentów, którzy dotychczas nie mieli zawartej umowy w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania lub z którymi rozwiązano uprzednią umowę w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta.

Skąd ten pośpiech?

Przepisy projektowanego rozporządzenia powinny wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Jak podkreśla MZ, „jest to niezbędne do usprawnienia konkursów ofert, w szczególności mając na uwadze, że z dniem 30 czerwca 2018 r. wygasają umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie dotyczącym świadczeń, które nie zostaną objęte umowami zawartymi na podstawie art. 159a ustawy o świadczeniach i w celu zapewnienia dostępności do świadczeń konieczne będzie przeprowadzenie dużej ilości konkursów ofert.” 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu prac

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz