Uwagi BCC do zmian w rejestrze wad wrodzonych. Jakie?

24 Kwietnia 2018, 9:16

Business Centre Club przekazał propozycje zmian do rozporządzenia MZ w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Projekt reguluje m.in. sposób i termin przekazywania danych do Rejestru, a także określa krąg usługodawców wykonujących świadczenia zdrowotne, którzy mają przekazywać dane do Rejestru.

Projekt rozporządzenia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych zakłada, że dane będą przekazywane z dwóch źródeł – przez oddziały NFZ i świadczeniodawców. „Jednakże uważamy, że – wbrew założeniom zawartym w uzasadnieniu do projektu – zaproponowany sposób funkcjonowania zasilania informacjami rejestru w dwojaki sposób, może być obarczony ryzykiem, że przekazywane dane nie będą uszczegółowione, a może zaistnieć problem ustalenia, które dane (od usługodawców czy od oddziałów NFZ) są bardziej aktualne oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy” – podkreśla BCC.

Niejednolita procedura przekazywania danych do rejestru

Zgodnie z projektem MZ placówki, które nie posiadają nowoczesnego systemu teleinformatycznego zachowają możliwość przesyłania danych w postaci papierowej. Wydaje się jednak, że możliwość przekazywania danych w postaci zarówno papierowej, jak i elektronicznej, zwłaszcza przez jedną placówkę sprawia, że dane będą mogły być zgłaszane w niejednolity sposób. Zdaniem BCC, może to nieco utrudnić wprowadzanie danych do Rejestru prowadzonego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Wydaje się, że przechowywanie danych wyłącznie w formie elektronicznej wymagałoby mniejszej ilości czasu i nakładów od podmiotu prowadzącego Rejestr.

Dane osobowe

Zgodnie z projektowanym § 5 pkt 2 g) rozporządzenia w rejestrze przetwarza się „wywiad rodziny uwzględniający pokrewieństwo rodziców dziecka oraz przypadki występowania tej samej wady rozwojowej lub innych wrodzonych wad rozwojowych, lub chorób genetycznych u krewnych dziecka”. BCC proponuje, aby projekt maksymalnie precyzyjnie określał, jakie dane osobowe będą przetwarzane w rejestrze w związku z przeprowadzaniem wywiadu rodzinnego.

AS

Źródło: BCC

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz