GIS zapowiada wzmożone kontrole w gastronomii

26 Kwietnia 2018, 10:30

Główny Inspektorat Sanitarny zapowiada wzmożone kontrole lokali gastronomicznych w rozpoczynającym się niedługo okresie wakacyjnym. Kontrola przeprowadzona w trzecim kwartale ubiegłego roku przez inspekcję handlową i sanepidy wykazała wiele nieprawidłowości. Jakich?

W przypadku zakładów gastronomicznych w miejscowościach wypoczynkowych, w szczególności w okresie letnim oraz tuż przed otwarciem sezonu, nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad tego typu obiektami jest wzmożony, poprzez przeprowadzanie dodatkowych kontroli.

Kontrole w 2017 r.

W 2017 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorowały ogółem 481 122 obiektów żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym 80 547 zakładów żywienia zbiorowego otwartego (restauracji, barów, kawiarni itp.). W nadzorowanych obiektach żywienia zbiorowego przeprowadzono 58 746 kontroli sanitarnych, w tym 3300 kontroli interwencyjnych. Wydano 9256 decyzji administracyjnych, w tym 207 decyzji przerwania działalności całego lub części zakładu. Winnych zaniedbań sanitarnych ukarano 6 601 mandatami, na łączną kwotę 1 529 440 zł.

Sezon letni 2017 - kontrole w wybranych województwach

Jak każdego roku, w sezonie letnim 2017 wzmożonym nadzorem objęte zostały restauracje, punkty małej gastronomii oraz inne obiekty działające w miejscowościach turystycznych.

W woj. zachodniopomorskim w okresie letnim skontrolowano 2 206 zakładów, w których przeprowadzono 2 628 kontroli sanitarnych w zakresie spełnienia wymagań obowiązującego prawa żywnościowego. Nieprawidłowości stwierdzono w 603 obiektach, a 10 unieruchomiono ze względu na nieprawidłowości mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Wydano 180 decyzji nakazujących poprawę stanu sanitarno-technicznego obiektów, a wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi było sprawdzane w trakcie kontroli sanitarnych. Za nieprawidłowości nałożono 365 grzywien w drodze mandatów karnych na kwotę 113 800 zł. W sezonie letnim zgłoszono 209 interwencji (skarg, zażaleń, doniesień o nieprawidłowościach), z których po przeprowadzeniu niezwłocznych działań kontrolnych - 88 uznano za zasadne, a pozostałe 121 przypadków nie potwierdziło się.

W woj. pomorskim przeprowadzono 1 998 kontroli w nadzorowanych zakładach żywienia zbiorowego otwartego (restauracjach, barach itp.) podczas których stwierdzono nieprawidłowości w 596 obiektach. Wydano 5 decyzji zamknięcia zakładu z powodu stwierdzonych nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Za nieprawidłowości w bieżącym stanie sanitarnym nałożono 323 grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 83 100 PLN. Rozpatrzono 136 interwencji zgłoszonych przez konsumentów i stwierdzono, że 71 niezgodności potwierdziło się.

W woj. warmińsko-mazurskim skontrolowanych zostało 1 176 zakładów żywieniowo -żywnościowych. Naruszenia wymogów sanitarno-higienicznych stwierdzono w 455 zakładach oraz wydano 3 decyzje nakazujące zamknięcie obiektu. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości techniczno-sanitarnych w zakładach prowadzono postępowania administracyjne, po zakończeniu których wydano 321 decyzji nakładających na przedsiębiorców obowiązki poprawy warunków techniczno-sanitarnych. Na osoby odpowiedzialne za zaniedbania higieniczno-sanitarne w zakresie utrzymania porządku nałożono 166 mandatów karnych na kwotę 39 650 zł.

Nieprawidłowości najczęściej stwierdzane w trakcie kontroli:

  • brak zachowania czystości bieżącej pomieszczeń i sprzętu roboczego;
  • zły stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia;
  • środki spożywcze po upływie daty minimalnej trwałości/terminu przydatności do spożycia;
  • nieprawidłowe warunki przechowywania środków spożywczych (brak ciągłości łańcucha chłodniczego, brak segregacji środków spożywczych);
  • brak orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
  • nieprawidłowości dotyczące GHP/GMP oraz systemu HACCP,
  • niewłaściwe postępowanie przy gromadzeniu i usuwaniu odpadów;
  • brak zachowania identyfikowalności przechowywanych środków spożywczych;

W większości przypadków nieprawidłowości stwierdzane podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych usuwane były przez przedsiębiorców w krótkim czasie lub egzekwowane przez organy nadzoru. Jak podkreśla GIS, stwierdzane nieprawidłowości mają różną wagę, w niektórych, rzadkich przypadkach są one bardzo poważne i prowadzą do zamknięcia zakładu, lecz najczęściej są to niezgodności, które mogą być szybko naprawione.

Kontrole w 2018 r.

Jak co roku, również w 2018 r. w okresie letnim w miejscowościach o natężonym ruchu turystycznym wzmożony zostanie nadzór nad obiektami żywienia zbiorowego (restauracjami, kawiarniami, barami oraz wszelkiego rodzaju gastronomią).

AS

Źródło: GIS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz