NIL negatywnie ocenia kryteria przyznawania świadczeń MZ dla gabinetów stomatologicznych

14 Maja 2018, 11:26 lekarz

Naczelna Izba Lekarska, w piątek,  w swoim oświadczeniu poddała ocenie rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. zmiany kryteriów wyboru ofert dla udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz czterechinnych projektów. Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę na podpunkt o świadczeniach ogólnostomatologicznych.

 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie oceniło propozycję, aby lokalizacja gabinetu stomatologicznego w szkole/szkole specjalnej/ innej placówce oświatowej była punktowana w procesie zawierania umów ze świadczeniodawcami stomatologicznymi.  

Priorytetem powinna być jakość świadczonych usług

Według NRL głównym kryterium wpływającym na ocenę zdolności do wykonywania świadczeń powinna być kwalifikacja gabinetu. - kryterium lokalizacji gabinetu stomatologicznego stanowi kwestię drugorzędną i tym samym nie zasadne jest jego wysokie premiowanie - dowiadujemy się ze stanowiska NRL. 

Wątpliwości w projekcie rozporządzenia budzi również brak uwzględnienia w kryteriach, dodatkowych punktów dla - podmiotów prowadzących szkolenia specjalizacyjne oraz podmiotów wpisanych na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia staży w dziedzinach stomatologicznych.- 

Dodatkowo ocenie poddano projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, w tym opiece profilaktycznej i stomatologicznej. Zdaniem NRL, projekt - nie określa precyzyjnie zasad współpracy szkoły z gabinetami stomatologicznymi mieszczącymi się poza szkołą ani trybu nawiązywania przez te podmioty współpracy- czytamy. - Ponadto W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wejście w życie projektowanej ustawy powinno być związane z przeznaczeniem dodatkowych środków finansowych na jej realizację - opiniuje NRL.

NRL wydała stanowiska w sprawie trzech innych projektów.

-Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest zdania, że przepisy dotyczące wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych osobom, które nie posiadają kompetencji do wyrażenia takiej zgody z dostatecznym rozeznaniem, wymagają rewizji.  - wydaje opinie NRL w odniesieniu do z poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw. 

- Potrzebne jest obecnie opracowanie rozwiązań prawnych, które pozwolą pacjentowi realizować jego autonomię decyzyjną, także co do wyboru osoby, która będzie w jego imieniu podejmowała skuteczne prawnie decyzje co do korzystania ze świadczeń zdrowotnych - opiniuje NRL.

Co do projektu rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego...

NRL pozytywnie ocenia wprowadzenie norm ilościowych zatrudniania pielęgniarek w przeliczeniu na łóżko szpitalne. Stwierdzono jednak, że podczas prac nad projektem, należy większą uwagę poświęcić analizie źródeł finansowania, wymaganego dla zatrudnienia większej liczby pielęgniarek.

Nie dla obowiązku zwolnień ograniczonych do formy elektronicznej

NRL - podnosi, iż w dalszym ciągu aktualność zachowuje Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 1/18/P-VII z dnia 6 lutego 2018 r. do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 r. - Z apelem można zapoznać się tutaj

Uwagi zostały zgłoszone do MZ i komisjom pracującym nad konkretnymi projektami. 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz