MZ obniży wymogi zespołów urazowych dziecięcych

14 Maja 2018, 13:33 lekarz leki chemioterapia

Placówki medyczne, które mają w swojej strukturze centrum urazowe dla dzieci, będą musiały stworzyć odrębny zespół urazowy dziecięcy. MZ uważa jednak, że wymogi będą nie do spełnienia dla wielu placówek. Nowelizuje przepisy. 

Do konsultacji trafiło rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci.

Zgodnie z nim zadaniem podmiotów leczniczych posiadających w swojej strukturze centrum urazowe dla dzieci będzie stworzenie odrębnego zespołu urazowego dziecięcego. Ale z innymi wymogami niż planowano dotychczas. 

Resort zdrowia tłumaczy swoją decyzję koniecznością umożliwienia stworzenia wyodrębnionego zespołu urazowego dziecięcego w warunkach pogłębiającego się deficytu lekarzy specjalistów na rynku pracy. Konieczne jest także ujęcie w formę przepisu prawnego obowiązku wskazania ratownika medycznego i pielęgniarki, wyznaczonych do współpracy z zespołem urazowym dziecięcym.

Jakich członków musi mieć zespół

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci określa szczegółowe wymagania organizacyjne w odniesieniu do centrum urazowego dla dzieci, w zakresie minimalnego wyposażenia diagnostycznego oraz technicznego, minimalnych zasobów kadrowych zespołu urazowego, kryteriów kwalifikacji osoby poniżej 18 roku życia w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do leczenia w centrum urazowym dla dzieci oraz sposobu postępowania z pacjentem urazowym dziecięcym. 

Jednym z wymagań określonych w rozporządzeniu jest obowiązek utworzenia zespołu urazowego dziecięcego, składającego się co najmniej z: lekarza szpitalnego oddziału ratunkowego będącego lekarzem systemu, lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w leczeniu pacjenta urazowego dziecięcego, w szczególności chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz neurochirurgii oraz lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii.

Dodatkowo w składzie zespołu urazowego zapewnia się udział lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarza posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii naczyniowej w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od chwili stwierdzenia okoliczności uzasadniających taką obecność.

Ponadto w razie potrzeby, w zależności od rodzaju obrażeń występujących u pacjenta urazowego dziecięcego, w skład zespołu urazowego dziecięcego wchodzą lekarz lub lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w innych dziedzinach medycyny niż wymienione powyżej, a decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik zespołu urazowego dziecięcego.

Niezależnie od powyższego, ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym nakłada obowiązek zapewnienia na rzecz pacjenta urazowego dziecięcego dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii lub chirurgii klatki piersiowej w czasie nie dłuższym niż 30 minut od chwili stwierdzenia okoliczności uzasadniających udzielanie takich świadczeń, oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili stwierdzenia okoliczności uzasadniających udzielanie takich świadczeń.

 

Propozycja obniżenia wymogów

MZ stwierdza, iż nie ma możliwości zapewnienia takiego składu zespołu urazowego dziecięcego oraz osób z nim współpracujących, jaki jest obecnie ujęty w rozporządzeniu.

Stąd propozycja nowelizacji rozporządzenia dotycząca obniżenia wymogów w zakresie składu zespołu urazowego dziecięcego przez stworzenie możliwości dostosowania tego zespołu do aktualnego stopnia dostępności do lekarzy specjalistów w poszczególnych województwach oraz możliwości finansowych podmiotów leczniczych, bez uszczerbku dla standardu udzielanych świadczeń.

 

Ilu i jakich lekarzy wystarczy?

W skład zespołu urazowego dziecięcego wejdzie jeden z spośród lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub tytuł specjalisty lub specjalizację
II stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej oraz jeden lekarz spośród lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie neurochirurgii lub lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Ratownik i pielęgniarka

Jednocześnie przewiduje się, że w charakterze osób współpracujących z zespołem  urazowym dziecięcym wskazani zostaną pielęgniarka i ratownik medyczny, rotujący się całodobowo. W sytuacji, gdy w centrum urazowym dziecięcym nie będzie w danym momencie zabezpieczany żaden pacjent, personel wchodzący w skład zespołu urazowego dziecięcego oraz osoby z nim współpracujące, będą mogły wykonywać inne obowiązki służbowe na rzecz szpitala.

 

Projekt dostępny tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz