Kompetencje w MZ: Szumowski oddaje departament nauki. Komu?

18 Maja 2018, 13:16 MINISTERSTWO ZDROWIA

Minister zdrowia Łukasz Szumowski wydał nowe zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wprowadza zmiany w podziale kompetencji w ramach kierownictwa MZ.

Przeniesienie nadzoru nad Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kompetencje wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko, a Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg - w kompetencje wiceministra Janusza Cieszyńskiego - przewiduje m.in. opublikowane w piątek zarządzenie ministra zdrowia dotyczące kompetencji w kierownictwie resortu.

Wcześniej nadzór nad departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawował Minister Zdrowia Łukasz Szumowski.

Zarządzenie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia wprowadza zmiany w podziale kompetencji wiceministrów.

 

W myśl nowego zarządzenia Minister Zdrowia, sprawuje nadzór nad:

 1. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
 2. Głównym Inspektorem Sanitarnym;
 3. Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych;
 4. Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 5. Minister jest ponadto członkiem Rady Dialogu Społecznego. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
 6. Gabinet Polityczny Ministra;
 7. Biuro Ministra;
 8. Biuro Prasy i Promocji;
 9. Departament Prawny;
 10. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych. 

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nadzorem Szczurek-Żelazko

Minister Zdrowia przekazał wiceminister Józefie Szczurek-Żelazko nadzór nad Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceminister Szczurek-Żelazko będzie też teraz odpowiedzialna za nadzór nad działalnością jednostek podległych lub nadzorowanych takich jak: Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,

 • Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
 • Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
 • Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
 • Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
 • Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
 • Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
 • Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
 • Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
 • Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
 • Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
 • Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie 
 • Uczelni medycznych,

Ponadto w myśl zarządzenia Józefa Szczurek-Żelazko jest członkiem: Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest też przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia, a ponadto inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: Departament Dialogu Społecznego, Departament Matki i Dziecka, Departament Pielęgniarek i Położnych, Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności.

 

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg pod nadzorem Cieszyńskiego

Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński przejął nadzór nad Departamentem Nadzoru, Kontroli i Skarg (wcześniej w kompetencjach Szczurek-Żelazko).

Ponadto - jak stanowi zarządzenie - jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, nadzoruje działalność Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Wśród nowych kompetencji Cieszyńskiego znalazło się wykonywanie w imieniu Ministra praw wynikających z udziałów albo akcji Skarbu Państwa w Centrali Farmaceutycznej „CEFARM” S.A. z siedzibą w Warszawie, Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. z siedzibą w Polanicy – Zdroju, Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie, Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie, Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Kompetencje Podsekretarza Stanu Marcina Czecha pozostały bez zmian

Jest on członkiem Komitetu do Spraw Europejskich, a ponadto inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Departament Współpracy Międzynarodowej, nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich, a także Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

 

Wiceminister Katarzyna Głowala

...nadzoruje nadal Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji i Departament Polityki Zdrowotnej oraz Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego.

Nadzoruje też działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 • Banku Tkanek Oka w Warszawie,
 • Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
 • Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
 • Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
 • Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
 • Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
 • Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
 • Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
 • regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

Głowala ponadto wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - Zdrowie, ) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie: zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, audytu wewnętrznego.

W kompetencjach Podsekretarza Stanu Zbigniewa J. Króla pozostał natomiast nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

 • Departament Analiz i Strategii,
 • Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
 • Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Departament Zdrowia Publicznego.
 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,
 • Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
 • Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
 • Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
 • Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
 • Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
 • Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
 • Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
 • Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
 • Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie,
 • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
 • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
 • Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
 • Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu oraz Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Polecamy również:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

JZ Wtorek, 29 Maja 2018, 10:49
Minister Katarzyna Głowala jest NAJLEPSZYM reprezentantem MZ w historii.