Płace minimalne w zdrowiu: rząd przyjmie ustawę przed wakacjami?

18 Maja 2018, 14:49 Lekarze

Choć projekt zmian w płacach minimalnych dla pracowników medycznych oficjalnie nie trafił jeszcze do konsultacji społecznych, zapoznała się z nim tylko Rada Dialogu Społecznego, to resort zdrowia planuje, że rząd przyjmie go najpóźniej w czerwcu. Można się jednak spodziewać lawiny uwag. W projekcie znajdą się nowe zapisy dotyczące pielęgniarek, rezydentów, pracowników niemedycznych. 

MZ tłumaczy, że po dokonaniu analizy funkcjonowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017  r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zasadne okazało się dokonanie w niej zmian w zakresie rozszerzenia zakresu podmiotowego tej ustawy, nazewnictwa grup zawodowych pielęgniarek i położnych, współczynników pracy części pielęgniarek i położnych, trybu podwyższania wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów stażystów i rezydentów, jak również harmonogramu dokonywania podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych ustawą.

Chodzi o projekt, który jako pierwszy opisywała Polityka Zdrowotna. Realizuje on przede wszystkim postulat NSZZ Solidarność, by ustawa objęła nie tylko przedstawicieli zawodów medycznych. Ponadto podwyższa "zaszeregowanie" część pielęgniarek. 

Ponieważ dyskusje w Radzie Dialogu Społecznego nie posuwały prac nad projektem dalej, sami partnerzy zwrócili się do MZ by projekt wysłało standardową ścieżką do konsultacji społecznych, ale do teraz to nie nastąpiło. Jednak MZ zadeklarowało właśnie, że planuje iż projekt przyjęty będzie przez rząd w II kwartale roku, czyli na publikację projektu, konsultacje społeczne, prace w Komitecie RM i wreszcie przyjęcie zmiany przez rząd zostałoby mniej niż półtora miesiąca. Można się jednak spodziewać, ze wielu partnerów, m.in. Porozumienie Zawodów Medycznych, wykorzysta okazję, by zgłosić propozycje przebudowania ustawy, a dokładniej stawek zaproponowanych dla poszczególnych grup pracowników medycznych. W ustawie są one znacznie niższe niż chciało tego środowisko. 

 

Według deklaracji MZ w wersji ustawy jaką skieruje do konsultacji społecznych znajdą się zapisy o:

- rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy o pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne i wykonują pracę w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;


- wyłączenie lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury oraz lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż z procedury podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ze skutkiem od dnia 1 lipca każdego roku na mocy porozumienia albo zarządzenia;


- zmiana w grupach zawodowych określonych w lp. 7–9 załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. polegająca na podwyższeniu współczynnika pracy – a tym samym poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego - pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lecz niewymagających specjalizacji;


- aktualizacja nazewnictwa grup zawodowych pielęgniarek i położnych w załączniku do zmienianej ustawy, celem dostosowania go do aktualnych przepisów;


- wprowadzenie terminu do dnia 15 czerwca każdego roku na wydanie przez kierownika lub podmiot tworzący zarządzenia w sprawie sposobu podwyższania wynagrodzenia zasadniczego.

AK

 

 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

nowe Poniedziałek, 21 Maja 2018, 15:33
Czyli lekarz/lekarz dentysta w dalszym ciągu będzie otrzymywał minimalne wynagrodzenie za prace. Poniżania ciąg dalszy
b Poniedziałek, 21 Maja 2018, 10:44
podwyżki dla lekarzy specjalistów - ok 55% kosztów przerzuconych na szpitale, wielkie podziękowania dla autorów projektu