Zmiany w katalogach świadczeń leczenia szpitalnego

18 Maja 2018, 13:30 NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował projekt rozporządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne w ramach świadczeń wysokospecjalistycznych. W nowym projekcie dodano m. in. zakres świadczeń wysokospecjalistycznych tj. przeszczep serca i płuca czy kardiologiczne zabiegi interwencyjne do 18 r. życia. Zwiększono również wartość świadczeń wysokospecjalistycznych dla dzieci o 20 proc oraz wprowadzono obowiązek prowadzenia dokumentacji żywieniowej dla wybranej grupy pacjentów.

 

Zmiany w udzielaniu świadczenia niezgodnego z wiekiem świadczeniobiorcy

Ponadto w sytuacji udzielania świadczenia niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy projektowane zapisy rozporządzenia umożliwią składanie wniosku o wyrażenie zgody na indywidualne rozliczenie świadczenia przed rozpoczęciem realizacji świadczenia.

20 proc. więcej za świadczenia wysokospecjalistyczne dla dzieci

W ramach przepisu dot. współczynnika korygującego zwiększono opłacalność dla świadczeń wysokospecjalistycznych o 20 proc., w projekcie rozszerzono katalog zakresów uprawniających do wskaźnikowania sprawozdanych produktów, o operacje wad wrodzonych serca i naczyń dla dzieci do 1 roku

 • w celu premiowania świadczeniodawców specjalizujących się w wykonywaniu określonych grup zabiegów dedykowanych pacjentom umożliwiono zwiększono wartość współczynnika korygującego o 10 proc.
 • umożliwiono rozliczenie grupy kompleksowej diagnostyki onkologicznej w zakresach: ginekologia i położnictwo oraz chirurgia ogólna, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości jej jednokrotnego sprawozdawania na rzecz jednego pacjenta; częstsze rozliczenie będzie możliwe jedynie w uzasadnionych medycznie przypadkach, po ocenie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;

Badania genetyczne archiwalnego materiału w ramach świadczeń NFZ

Dopuszczono możliwość rozliczenia badania genetyczne materiału archiwalnego z katalogu produktów odrębnych, w sytuacji wykonania badania materiału archiwalnego, pobranego również u innego świadczeniodawcy, w sytuacji konieczności modyfikacji przez świadczeniodawcę ustalonego planu leczenia.

Zmiany w Jednorodnych Grupach Pacjentów dla chorób dziecięcych:

 • Zniesiono redukcje we wszystkich grupach z sekcji chorób dziecięcych
 • Utworzono nowe grupy: Infekcje wirusowe określone, Alergie- ostre stany alergiczne, Alergie – odczulanie, Cukrzycza powikłana śpiączką lub kwasicą ketonową, Cukrzycza nie powikłana śpiączka lub kwasica ketonową, inne choroby dzieci

Zmiany w Jednorodnych Grupach Pacjentów dla chorób narządu wzroku

 • Zamieniono grupy B18 na B18G i analogicznie B19 na B19G (dot. usunięcia zaćmy I i II kat.),
 • Dodano do katalogu produktów odrębnych kontrolną poradę specjalistyczną po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy,
 • Wprowadzono współczynnik korygujący o dodatkową wartość 20 proc. w sytuacji zastosowania soczewki torycznej lub anirydialnej,
 • Wprowadzono współczynnik korygujący o dodatkową wartości 20 proc. dla świadczeniodawców, którzy w roku poprzedzającym (na który obowiązuje współczynnik) zrealizowali co najmniej – 250 zabiegów związanych z leczeniem jaskry i 400 zabiegów wykonanych metodą witrektomii oraz/lub fakowitrektomii
 • Podzielono grupę B98 na dwie odrębne grupy: leczenie zachowawcze okulistyczne osób do 17 roku życia oraz leczenie zachowawcze okulistyczne powyżej 18 roku życia,
 • Zniesiono redukcję wartości grup dla hospitalizacji do 3 dni, z wyjątkiem grupy leczenia zachowawczego okulistycznego osób do 17 roku życia,
 • Zmieniono zasady rozliczania grup związanych z przeszczepieniem rogówki: wyodrębniono koszt leczenia rogówki poprzez utworzenie w katalogu produktów do sumowania produktu, umożliwiającego rozliczenie poniesionego kosztu rogówki,
 • Utworzono nowe grupy: B03 – leczenie werteporfiną przy zastosowaniu terapii fotodynamicznej, B25 – wszczepienie wtórne soczewki i B31 – duże rekonstrukcje na aparacie ochronnym oka.

Hospitalizacja diagnostyczna w ramach świadczeń NFZ

W katalogu produktów odrębnych utworzono produkt: hospitalizacja diagnostyczna. Świadczenie będzie realizowane w przypadku wykonania kosztochłonnego badania diagnostycznego (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, gastroskopia, kolonoskopia). Produkt możliwy jest do rozliczenia we wszystkich zakresach zachowawczych z wyłączeniem onkologii klinicznej i hematologii. .

Konsultacja w zakresie kwalifikacji do znieczulenia do 14 dni przed operacją

Dookreślono warunek, że aby NFZ refundował konsultacje w zakresie kwalifikacji do znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego, to konsultacja musi odbyć się nie później niż 14 dni przed hospitalizacją.

Nowe wartości dla znieczulenia porodowego

Zwiększono wartość w katalogu produktów do sumowania, „kosztów dodatkowych znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu nie zawartego w JGP

Zakresy świadczeń wysokospecjalistycznych w katalogu świadczeń szpitalnych

Dodano katalog świadczeń z zakresu:

 • przeszczepu wątroby,
 • przeszczepu/wspomaganiu serca, przeszczepu płuc,
 • przeszczepu serca i płuca,
 • przeszczepu komórek wysp trzustkowych,
 • przeszczepu komórek przytarczyc,
 • abilacja wideotorakoskopowa,
 • operacji wad wrodzonych serca i naczyń do 1 roku zycia,
 • operacji wad serca i aorty piersiowej do i powyżej 18 roku życia,
 • wszczepienia zastawek serca,
 • kardiologiczne zabiegi interwencyjne do 18 roku życia,
 • przecewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej

Zmiany w zakresie cewnikowania

 • dookreślono, że obwodowy cewnik w tętnicy i cewnik Swana – Ganza są sprawozdawne alternatywnie
 • dookreślono, że przy leczeniu nerkozastępczym, zalicza się czynność polegającą na założeniu cewnika dializacyjnego. Rozliczenie zabiegu związanego z leczeniem nerkozastępczym następuje poprzez odpowiednie produkty
  z katalogu produktów do sumowania, ciągłe leczenie nerkozastępcze i/lub intensywną hemodializę,
 • dookreślono zalecaną podaż energii określoną przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz zobowiązano świadczeniodawców do prowadzenia dokumentacji żywieniowej.


Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia
lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 lipca 2018 r.

 JK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz