MZ wyjaśnia, co z płacami dla rezydentów i stażystów

23 Maja 2018, 12:35 Recydenci_protest

Podana przez nasz portal informacja, dotycząca planów wykreślenia wzrostu wynagrodzeń lekarzy stażystów i rezydentów z ustawy o minimalnych płacach w zdrowiu, wywołała burzę. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, o co chodzi w opisie przyszłego projektu, jaki przesłało do kancelarii premiera. 

Aktualizacja: w czwartek 24 maja wieczorem do konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy
Jest już projekt zmian w minimalnych płacach w zdrowiu

Przypomnijmy:

MZ twierdzi, że po dokonaniu analizy funkcjonowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017  r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zasadne okazało się dokonanie w niej zmian w zakresie rozszerzenia zakresu podmiotowego tej ustawy, nazewnictwa grup zawodowych pielęgniarek i położnych, współczynników pracy części pielęgniarek i położnych, trybu podwyższania wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów stażystów i rezydentów, jak również harmonogramu dokonywania podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych ustawą.

Nad projektem, który jako pierwsi opisaliśmy jeszcze w marcu, dyskutowano w Radzie Dialogu Społecznego. Miał trafić do konsultacji społecznych, ale na razie to nie nastąpiło. Z opisu projektu przesłanego do KPRM wynika, że następują w nim jeszcze zmiany. Zgodnie z deklaracją MZ, w projekcie znajdzie się: 

- wyłączenie lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury oraz lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż z procedury podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ze skutkiem od dnia 1 lipca każdego roku na mocy porozumienia albo zarządzenia;

To spowodowało oburzenie m.in. Porozumienia Rezydentów OZZL, którzy podkreślają, że w czasie negocjacji z MZ ustalono, że rezydenci i stażyści będą na dotychczasowych warunkach uwzględnieni w tej akurat ustawie.

Oto odpowiedź MZ na obawy rezydentów: 

"W projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych proponuje się m.in. dokonanie zmiany mającej na celu doprecyzowanie wzajemnej relacji przepisów określających wysokość wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury oraz lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż do przepisów określających ścieżkę dojścia do docelowych wysokości najniższych wynagrodzeń wszystkich pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zmiana taka nie wyłącza ww. lekarzy z zakresu podmiotowego ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., zatem w dalszym ciągu będzie istniał obowiązek podwyższenia do 31 grudnia 2021 r. wynagrodzenia zasadniczego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury oraz lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż - do wysokości nie niższej niż poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w zmienianej ustawie. Jednak z uwagi na to, że wysokość wynagrodzenia zasadniczego była do tej pory i w dalszym ciągu określana jest w drodze rozporządzeń Ministra Zdrowia wydawanych na podstawie art. 15 ust. 5 oraz art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), zasadnym okazało się wyłączenie ich z regulacji szczegółowo określających ścieżkę dojścia do najniższych wynagrodzeń zasadniczych (tj. z obowiązku dokonywania przez kierowników podmiotów leczniczych corocznie na dzień 1 lipca podwyżek wynagrodzeń co najmniej o kwoty obliczone w sposób wskazany w ustawie).

Innymi słowy wejście w życie omawianej zmiany ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. oznaczałoby, że wynagrodzenia zasadnicze lekarzy rezydentów i stażystów nadal będą musiały zostać podwyższone do 31 grudnia 2021 r. do poziomu nie niższego niż wynikający z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Pracodawca nie musiałby jednak dokonywać wzrostów wynagrodzeń tej grupy pracowników w terminie wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy lecz w terminach wynikających z aktów wykonawczych określających wysokość wynagrodzeń zasadniczych lekarzy rezydentów i stażystów.

Podwyższanie wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów odbywa się inaczej niż pozostałych pracowników podmiotów leczniczych, w oparciu o wydzielone zewnętrzne środki kierowane na ten cel do podmiotów leczniczych, a wysokość wzrostów ich wynagrodzeń nie jest ustalana samodzielną decyzją przez kierownika podmiotu leczniczego. Lekarzom tym przysługuje bowiem wynagrodzenie zasadnicze, którego dokładna wysokość jest określana na mocy przepisów szczególnych (rozporządzeń Ministra Zdrowia).

Podkreślenia wymaga przy tym, że Minister Zdrowia  dokonał już zmiany wspomnianych rozporządzeń i podwyższył wynagrodzenia zasadnicze lekarzy rezydentów i stażystów o kwoty przekraczające obowiązkowe minimum, które zostało określone w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. na dzień 1 lipca 2017 r. Wynagrodzenia zasadnicze tych grup lekarzy będą w dalszym ciągu podwyższane przez Ministra Zdrowia, celem osiągnięcia wysokości nie niższych niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ich obowiązujące w 2021 r., jednak istnieje potrzeba skorelowania terminu tych wzrostów z terminami podwyższania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów (np. podwyższania ich wynagrodzeń w terminie wcześniejszym niż to wynika z ustawy, tj. z dniem 1 stycznia danego roku, a nie 1 lipca jak określono dla ogółu pracowników w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Z projektem ustawy oraz jego uzasadnieniem będzie można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, gdy projekt zostanie skierowany do konsultacji społecznych.

Nasz komentarz: Odpowiedź MZ nie wyjaśnia wszystkich kwestii. Zwróciliśmy się więc z dodatkowymi pytaniami. 

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz