Projekt rozporządzenia z formularzem IOWISZ - do konsultacji społecznych

24 Maja 2018, 10:45 kalkulator inwestycje stetoskop lekarz medycyna dokumenty dokumentacja analiza

Wzór wniosku zawierającego formularz IOWISZ wraz ze wskazaniem kryteriów oceny inwestycji, a także przypisaniem im wag - zawiera projekt rozporządzenia MZ w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji, które mają skutkować zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt został skierowany w czwartek do konsultacji społecznych.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu, konieczność jego wydania jest związana z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, czyli nowelizacji dotyczącej IOWISZ.

Wzór wniosku z formularzem i kryteriami

Projektowane rozporządzenie określa wzór wniosku zawierającego formularz IOWISZ wraz ze wskazaniem kryteriów oceny inwestycji, przypisaniem im wagi oraz określeniem skali punktów możliwych do uzyskania w zakresie poszczególnych kryteriów. W projekcie zawarto także sposób wyliczania całkowitego wyniku punktowego w zakresie dokonywania oceny celowości oraz minimalną liczbę punktów wymaganą do uzyskania pozytywnej opinii.

Treść rozporządzenia jest determinowana - jak wskazano w wytycznej zawartej w przepisie stanowiącym upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia - uwzględnieniem w opinii o celowości inwestycji map i priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, zapewnieniem jednolitości wniosków o wydanie takiej opinii, porównywalnej i spójnej metodyki dokonywania oceny celowości inwestycji i jej przejrzystości oraz jej zbieżności z potrzebami istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia.

Jak czytamy w uzasadnieniu, głównym założeniem projektodawcy jest zapewnienie gospodarnego, adekwatnego i antycypacyjnego wydatkowania środków na inwestycje (m.in. w kontekście późniejszych możliwości zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umów na realizacje świadczeń opieki zdrowotnej), eliminowanie przypadków powielania podobnych inwestycji na niewielkim obszarze geograficznym, czy niwelowanie tzw. białych plam na mapie udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Dla kogo formularz

- Formularz IOWISZ będzie wykorzystywany przez wojewodów (a w określonych przypadkach - ministra właściwego do spraw zdrowia) przy wydawaniu opinii o celowości inwestycji. Przed wydaniem opinii na temat celowości inwestycji wypowiedzą się także oddziały wojewódzkie NFZ - przypomniano w uzasadnieniu.

Jak wyliczyć wynik punktowy

Proponuje się, aby całkowity wynik punktowy dla projektu inwestycji był wyliczany zgodnie z określonym w projektowanym rozporządzeniu algorytmem, co zapewni odpowiedni udział w wyniku punktowym wszystkich kryteriów oceny inwestycji, a także przyczyni się do premiowania projektów zgodnych z priorytetami w wielu obszarach jednocześnie, a tym samym wykluczy możliwość uzyskiwania pozytywnych opinii o celowości inwestycji przez projekty niezgodne z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Jednocześnie w projektowanym rozporządzeniu określono graniczny próg punktowy (6200 punktów) pozwalający na uzyskiwanie pozytywnej opinii o celowości inwestycji.

34 kryteria i 4 subkategorie 

W uzasadnieniu podkreślono, że IOWISZ działa jako formularz złożony z 34 skategoryzowanych kryteriów. Wskazane kryteria na potrzeby określenia algorytmu wyliczania całkowitego wyniku punktowego zostały połączone w 4 subkategorie obejmujące podobne zagadnienia:

Potrzeby pacjenta, jego rodziny lub opiekunów oraz personelu medycznego uczestniczącego w procesie terapeutycznym chorego. Osiem pytań (kryteriów) pozwala odpowiedzieć, w jakim stopniu inwestycja wpisuje się, albo wpisze, w realizację praw pacjenta, jego potrzeby, a także ergonomię pracy personelu medycznego. Inwestycja uzyskująca maksymalne oceny w tej subkategorii będzie dotyczyła poprawy komfortu pacjenta w trakcie terapii oraz zachowania jego niezbywalnych praw, a także przyspieszenia jego zawodowej lub społecznej aktywizacji oraz poprawy komfortu pracy personelu medycznego.

Organizację świadczeń zdrowotnych realizowanych przy zmieniającej się demografii polskiego społeczeństwa oraz przy udziale ograniczonej liczebnie kadry medycznej. Wysokie oceny uzyskane za pytania dotyczące tej subkategorii, będą uzyskiwane przez inwestycje realizujące potrzebę reorganizacji struktury świadczeń w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej w aspekcie potrzeb populacyjnych oraz adekwatnej alokacji kadry medycznej.

Infrastrukturę istniejącą oraz projektowaną, modernizowane zasoby oraz finansowania ze strony publicznego płatnika. Uzyskane wysokie oceny w tej subkategorii będą wskazywały na inwestycje odpowiadające na potrzeby definiowane w PRPZ, a także realizujące potrzeby racjonalnego obniżenia kosztów opieki zdrowotnej poprzez inwestowanie w nowy sprzęt lub jego modernizację, wraz z zapewnieniem jego optymalnego wykorzystania.

Innowacyjność oraz walory naukowe, bądź dydaktyczne inwestycji, wpisujące się w potrzebę rozwoju placówek opieki medycznej, a także oferowania pacjentom nowych, skutecznych technologii medycznych nieobecnych dotąd na regionalnym rynku, wraz z potencjalną poprawą zaplecza dydaktycznego. Najwyższe oceny w tej kategorii uzyskają projekty dotyczące nowatorskich rozwiązań, z uwzględnieniem wykorzystania polskiej myśli technicznej i naukowej oraz krajów UE i EFTA. Wnioskodawca będzie mógł uzupełnić składany wniosek o dokumenty niewymienione w rozporządzeniu, ani wprost w ustawie. Chodzi o umożliwienie wnioskodawcy poparcia informacji zawartych w formularzu odpowiednimi dokumentami. Mogą to być m.in. diagnoza społeczno-gospodarcza regionu, charakterystyka gospodarki województwa, diagnoza usług medycznych w danym regionie, analiza SWOT.

Do konsultacji także drugi wzór wniosku - dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń

Do konsultacji skierowano także projekt rozporządzenia w sprawie formularza IOWISZ dla inwestycji, które pozostają bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Jak czytamy w uzasadnieniu, Konieczność wydania niniejszego rozporządzenia jest związana z ukonstytuowaniem drugiego – obok dotychczasowego – formularza instrumentu dedykowanego wyłącznie inwestycjom o charakterze odtworzeniowym (tzn. pozostającym bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej).

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz