Jest już projekt zmian w minimalnych płacach w zdrowiu

24 Maja 2018, 19:03 Lekarz rezydent

Do konsultacji społecznych trafił dziś wieczorem projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Co się w nim ostatecznie znalazło?

Więcej osób objętych ustawą

Najistotniejszą zmianą - jak twierdzi MZ - jest rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy o pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne.

Chodzi o tych, którzy wykonują pracę w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i które zatrudnione są na stanowiskach działalności podstawowej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dla wyróżnienia grupy pracowników działalności podstawowej znaczenie miała rola tej grupy w sektorze ochrony zdrowia oraz wpływ ich pracy na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Pozostającą oni, podobnie jak personel medyczny, w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach działalności medycznej zakładu leczniczego.

W załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. zaproponowano przypisanie przedmiotowej grupie pracowników współczynnika pracy w wysokości 0,53.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla ww. grupy zawodowej wynosić będzie zatem do końca 2019 r. 2067 zł brutto. 

Do końca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracowników należących do dodawanej grupy zawodowej nie będzie mogło być niższe niż 2605 zł brutto

Lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w ramach rezydentury oraz stażyści

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, "proponuje się wyłączenie lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury oraz lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż z procedury podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ze skutkiem od dnia 1 lipca każdego roku na mocy porozumienia albo zarządzenia. Zatem wynagrodzenie zasadnicze tej grupy lekarzy będzie podwyższone do dnia 31 grudnia 2021 r. do wysokości nie niższej niż poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w zmienianej ustawie, w drodze rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 15 ust. 5 oraz art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.)".

w projekcie zapisano więc:

"po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. Warunków określonych w ust. 1 pkt 1–5 nie stosuje się do lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury oraz lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż, których zasadnicze wynagrodzenie miesięczne jest określane na podstawie odrębnych przepisów.”

Plany te jako pierwsza opisała nasza redakcja - tekst dostępny tutaj

Wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia na ten temat publikowaliśmy wczoraj

Wiadomo więc, że docelowy poziom minimalnej płacy ma być osiągnięty w tym czasie, w jakim planowano w ustawie, jednak z ustawy zniknie gwarancja, że płace będą rosły co roku w ustalonym dotychczas tempie tym samym dla różnych grup pracowników. To będzie bowiem wpisywane dla stażystów i rezydentów w akty wykonawcze, które o wiele łatwiej zmienić (nie muszą m.in. przechodzić przez parlament przy nowelizacji). W uproszczeniu: zapisy rozporządzeń obecnie musiałyby być co najmniej równie korzystne co ustawy, a po zmianie będzie to bardziej elastyczne. Mogą być o wiele korzystniejsze, równie korzystne co ustawa, ale tempo wzrostu płac może - przynajmniej teoretycznie - zostać po nowelizacji przepisów wpisane w rozporządzeniach jako mniej korzystne. 

 

Zmiana podziału grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w załączniku do zmienianej ustawy

Projekt zakłada przeniesienie pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lecz niewymagających specjalizacji - z dotychczasowej grupy zawodowej określonej w lp. 9. do grupy określonej w lp. 8.

Proponowana zmiana spowoduje, że współczynnik pracy 1,05 będzie obowiązywał przy ustalaniu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i specjalizacji.

Pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowisku pracy na którym wymagane jest posiadanie specjalizacji, niezależnie od poziomu wykształcenia i ukończonego kierunku studiów, będą miały jednakowy współczynnik pracy jak pielęgniarki i położne bez specjalizacji, które są zatrudnione na stanowiskach na których wymagany jest tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (współczynnik pracy w wysokości 0,73).

Grupa zawodowa pielęgniarek i położnych określonych w lp. 9 ma obejmować pielęgniarki i położne inne niż określone w grupie w lp. 7 i 8, bez specjalizacji. 

Współczynniki do wyliczania minimalnej płacy proponowane po zmianie ustawy

Płace minimalne: projekt z 24 maja

AK

Projekt dostępny tutaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

9 komentarzy

pacjent Piątek, 07 Września 2018, 22:04
Specjalizacji lekarza nie można porównywać ze specjalizacją innych zawodów medycznych, lekarz ze specjalizacją ma lata nauki za sobą i lata praktyki lekarskiej,lata stania przy stole operacyjnym i operowania pacjentów , żaden inny zawód medyczny nie wymaga w pracy specjalizacji która jest sztuką dla sztuki i można ją zrobić bardzo szybko i łatwo i po znajomości bez wysiłku
nina Piątek, 25 Maja 2018, 20:47
A psycholog gdzie?
Papa Piątek, 25 Maja 2018, 7:16
Pielegniarka 1.05 lekarz 1.05 to w takim razie po co studiowac medycynę 6 lat ??
nurse Piątek, 25 Maja 2018, 10:55
Hmm... A po co w takim razie studiować pielęgniarstwo (5 lat) i robić specjalizację 2 lata? hmm
pacjentka Piątek, 07 Września 2018, 22:05
żeby dobrze i mądrze pielęgnować pacjenta ?
drED Piątek, 25 Maja 2018, 10:45
Może, bo "piguła" w dzisiejszych czasach to nie "siostrzyczka" od kaczki a pracownik medyczny realizujący bardziej kompleksowe świadczenia medyczny?
A. Piątek, 25 Maja 2018, 9:51
Pielęgniarka 1.05 ale ze specjalizacją. A lek aż bez.
FIZJOTERAPEUTA Wtorek, 05 Czerwca 2018, 15:58
Fizjoterapeuta z mgr 0.73 to w takim razie po co studiować fizjoterapię 5 lat, jak pielęgniarka i lekarz po studiach mają 1.05 ????? Odradzam wszystkim młodym nie popełnijcie tego błędu co ja !!!!!!!!!!!!
Ale Sobota, 16 Czerwca 2018, 15:27
Nie umiesz czytać ze zrozumieniem? 1.05 ma pielęgniarka z mgr i specjalizacja, ta bez specjalizacji ma tak samo jak fizjo czyli 0,73