Naczelna Izba Lekarska zgłasza swoje uwagi do Ministerstwa Zdrowia

25 Maja 2018, 9:47 Lekarze i biurokracja

Wczoraj Naczelna Rada Lekarska przyjęła dwa stanowiska: w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci oraz w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Prezydium NRL wystosowało również dwa apele: do Ministra Zdrowia w sprawie analizy przepisów dotyczących wystawiania recept oraz apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie protestu opiekunów osób niepełnosprawnych.

 Wątpliwości NIL co do centrów urazowych dla dzieci

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci, uważa, że osoby wchodzące w skład zespołu urazowego dziecięcego nie powinny wykonywać czynności, których nie można natychmiast przerwać, ponieważ zespół powinien być w ciągłej gotowości do natychmiastowego podjęcia czynności ratowniczych wobec dziecka.

Ponadto NIL zwraca uwagę na finansowanie ośrodków. NIL uważa, że centrum urazowe dla dzieci powinno mieć zabezpieczenie finansowe na takim poziomie, aby nie było ono uzależnione od środków finansowych szpitala, w którym to centrum się znajduje.

 Nielimitowane świadczenia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ograniczy dostęp do świadczeń pozostałym pacjentom

Wątpliwości NIL budzi podpunkt mówiący, że osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przyznane zostanie między innymi prawo nielimitowanego korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Lekarze obawiają się, że szczególnie w przypadku rehabilitacji orzeczenie znacząco ograniczy dostęp do świadczeń dla innych grup pacjentów. 

NIL wnioskuje o określenie limitów (np. rocznych) dotyczących wymiaru dostępu do świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W szczególności limitowana powinna być rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych.

 Zakończyć protest w Sejmie?

Izba Lekarska odniosła się również do trwającego w sejmie protestu osób i opiekunów osób niepełnosprawnych. W imieniu NIL skierowano apel do Prezesa Rady Ministrów o następującej treści

- Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, w pełni rozumiejąc sytuację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, w których imieniu prowadzony jest protest w Sejmie, zwraca się z apelem do Prezesa Rady Ministrów o niezwłoczne podjęcie rzeczowych rozmów zmierzających do zbliżenia stanowisk i rozwiązania problemu. W ocenie samorządu lekarskiego Państwo powinno ze szczególną troską odnosić się do uzasadnionych potrzeb osób niepełnosprawnych, dlatego samorząd lekarski apeluje o doprowadzenie do kompromisowego zakończenia trwającego już kilkadziesiąt dni protestu osób niepełnosprawnych. - czytamy.

 

 

 Przepisy dot. wystawiania recept do analiz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o pilną analizę przepisów dotyczących wystawienia recept. Zdaniem NIL, zmiana niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia w sprawie recept, rozwiązania dotyczące wystawiania recept, w szczególności zakresu zamieszczanych na nich informacji są niejasne i budzą wątpliwości interpretacyjne.

-Skutkiem tych niejasności są powtarzające się sytuacje, w których pacjenci nie otrzymują aptece potrzebnego im leku. Sytuacje takie zdarzają się również w przypadkach, gdy recepta wystawiona została zgodnie z wymogami wynikającymi w powyższych przepisów. Informacje o rozbieżnościach interpretacyjnych dotyczących przepisów zarówno ustawy Prawo farmaceutyczne jak i rozporządzenia w sprawie recept docierają do Naczelnej Izby Lekarskiej nie tylko od lekarzy oraz farmaceutów, ale także od niektórych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. - czytamy wuwagach NIL.

 

 

 Niepotrzebne procedury


Psychiatrzy również mają wątpliwości co do wprowadzenia obowiązku zamieszczania na receptach, na których przepisano produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, danych dotyczących podmiotu, w którym wystawiono receptę, danych dotyczących osoby wystawiającej receptę oraz danych dotyczących numeru identyfikującego receptę. Te same dane zamieszczane są dodatkowo  w postaci kodu kreskowego do elektronicznego odczytu. 


- Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o dokonanie analizy wprowadzonych regulacji dotyczących wystawiania recepty, wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości np. poprzez przygotowanie materiału informacyjnego dla lekarzy i farmaceutów, który w sposób przystępny i jednoznaczny wskazywałby jak prawidłowo wystawić i zrealizować receptę. - czytamy.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz