Rząd wprowadzi zmiany w "Za życiem"

28 Maja 2018, 11:23 wyroby medyczne niepełnosprawny wózek inwalidzki

Uchwałę o przyjęciu programu "Za Życiem" rząd przyjął w grudniu 2016 r. Miała to być odpowiedź m.in. na postulaty rodziców oraz likwidację rządowego programu in vitro. Teraz rząd planuje wprowadzić szereg zmian. Dotyczą m.in. uprawnień rodziców niepełnosprawnego dziecka w pracy, rehabilitacji domowej oraz doprecyzowania kryterium dochodowego.

Zmiany w rządowym programie obejmą m.in.:


Prawo do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy

propozycja przyznania pracownikowi-małżonkowi osoby niepełnosprawnej  prawa do korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy lub ruchomego czasu pracy lub wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy oraz wykonywania pracy w formie telepracy, na podstawie wniosku wiążącego pracodawcę; pracodawca mógłby odmówić uwzględnienia wniosku jeżeli nie byłoby to możliwe ze względu na organizacje pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

dodanie działania 1.7. „Prawo do dodatkowego zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym” polegającego na przyznaniu na każde dziecko niepełnosprawne dodatkowego zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia finansowanego przez pracodawcę. Ponadto, proponuje się umożliwienie korzystania ze zwolnienia od pracy dla pracownika wychowującego dziecko niepełnosprawne - (do decyzji) do 18 roku życia albo bez ograniczeń wiekowych.

dodanie działania 1.8. „Prawo do korzystania z uprawnień rodzicielskich przez oboje pracujących rodziców” polegającego na umożliwieniu korzystania obojgu rodzicom pozostającym w stosunku pracy:
a) z zakazu wykonywania przez pracownika, bez jego zgody, pracy powyżej 8 godzin na dobę - jeżeli pracownik opiekuje się dzieckiem do 4 roku życia,
b) z zakazu zatrudniania pracownika, bez jego zgody, w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz z zakazu delegowania poza stałe miejsce pracy - jeżeli pracownik wychowuje dziecko do 4 roku życia,
c) z obniżonego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik jest uprawniony do urlopu wychowawczego,
d) ze zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem.

 „Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnoprawnością”. Propozycje zmiany wynikają z dostosowania Programu do zmienionych  przepisów prawa oświatowego. Działanie 2.4 odbywa się na podstawie art. 90v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dodanego ustawą z dnia z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”(Dz. U. poz. 1292). Środki na zapewnienie realizacji tego zadania obejmują wyłącznie finansowanie działań ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

działanie 3.1. (priorytet III) – „Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych”. Dostosowano terminologię kryterium dochodowego do stosowanej w przypadku usług pomocy społecznej, tak aby nie było wątpliwości jakie kryterium stosować w konkretnym przypadku. Zmiany wynikają m. in. z konieczności wprowadzenia do podmiotów realizujących to zadanie,  najważniejszego realizatora tj.  samorządu gminnego, który w odniesieniu do mieszkańców swojej gminy odpowiedzialny jest za realizację zadań opiekuńczych wynikających zarówno z przepisów ustawy o pomocy społecznej jak i innych ustaw dotyczących wsparcia i pomocy rodzinie.

działanie 3.3 (priorytet III)„Wsparcie osób niepełnosprawnych, które opuściły warsztat terapii zajęciowej, w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy”. Zaproponowano również zmianę brzmienia części dotyczącej sposobu realizacji, w tym propozycje aktów prawnych w celu dostosowania do zmienianych przepisów. Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu realizację niektórych działań wskazanych w Programie. Przewiduje się wprowadzenie nowych regulacji dotyczących prowadzenia przez warsztat terapii zajęciowej – zajęć klubowych dla osób, które zakończyły uczestnictwo w warsztacie w związku z podjęciem zatrudnienia.

dodanie w priorytecie III nowych działań 3.6 - 3.8.  Celem działania 3.6. „Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” będzie wspieranie osób niepełnosprawnych, które mają największe trudności, w samodzielnym wejściu i funkcjonowaniu na otwartym rynku pracy. Działanie 3.7. będzie dotyczyło rehabilitacji domowej dzieci niepełnosprawnych oraz edukacji rodziców (opiekunów prawnych) w miejscu ich zamieszkania poprzez przygotowanie do samodzielnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Jego celem będzie lepsze przystosowanie dzieci niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania. Celem działania 3.8. „Poradnictwo indywidualne i grupowe oraz grupy środowiskowego wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”, będzie wsparcie psychologiczne oraz doradztwo rodzin w zakresie integracji społecznej dziecka niepełnosprawnego.


działanie 4.7. (priorytet IV) „Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla niepełnosprawnych”. Zmiany wynikają z konieczności ujednolicenia zapisów Programu w tej części, z przyjętymi - ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu  „Za życiem” (Dz. U. poz. 1292) -  zmianami w ustawie o pomocy społecznej, dotyczącymi mieszkań chronionych, a w szczególności ich nazewnictwa, które jest inne niż zakładano pierwotnie w Programie.


działanie 5.2. (priorytet V) „Utworzenie bazy danych i portalu o formach wsparcia dla rodziny, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”. Zmiana polega na zastąpieniu podmiotów realizujących działanie. Zaproponowano, aby podmiotem realizującym było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z resortami realizującymi Program oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „PFRON”, a nie jak wskazano w Programie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Centrum Informacyjne Rządu.

AK
 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

gacuś Poniedziałek, 28 Maja 2018, 13:16
Słabo mi jak to czytam, mając na uwadze ostatnie wydarzenia dotyczące traktowania niepełnosprawnych