Pierwsza recepta wystawiona, czas na IKP

29 Maja 2018, 11:21 lekarz informatyzacja

25 maja 2018 r. odbyła się inauguracja systemu e-recepty, podczas której wystawiono elektroniczną receptę pierwszemu pacjentowi - prezydentowi Siedlec Wojciechowi Kudelskiemu. Równolegle z prowadzonym od połowy lutego pilotażem e-recepty trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Wszystkie dane niezbędne do wykupienia leku z e-recepty mają być bowiem dostępne właśnie przez IKP. 

 

Internetowe Konto Pacjenta można aktywować TUTAJ

 

Prace w toku

Projekt ustawy wprowadzającej IKP opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji 19 marca 2018 r. Nowa wersja projektu, uwzględniającą część uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych, ukazała się 14 maja, a pismem z dnia 23 maja Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji zarekomendował rozpatrzenie projektu ustawy Stałemu Komitetowi Rady Ministrów. W międzyczasie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) zatwierdziło nową wersję podręcznika użytkownika IKP, który wskazuje, jak należy stawiać pierwsze kroki w nowym systemie oraz jako korzystać z części konta, w której prezentowane będą wszystkie e-recepty wystawione pacjentowi w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z projektem ustawy IKP ma bowiem umożliwiać pacjentowi w szczególności dostęp do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach i raportów z udostępnienia danych go dotyczących, a także do informacji o kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie udzielonych mu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym m.in. dostęp do informacji o receptach refundowanych.

Kolejne możliwości

Dostęp do danych związanych z e-receptami to nie jedyny planowane funkcjonalności IKP. Nowa wersja projektu zakłada, że za pośrednictwem konta pacjent otrzyma dostęp do informacji o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a także będzie mógł składać oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta lub na udostępnienie jednostkowych danych medycznych, o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia innym osobom oraz o wyrażeniu zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych. Ponadto, co stanowi rozszerzenie względem pierwszej wersji projektu, pacjent uzyska możliwość pozyskania informacji o wystawionych zaświadczeniach lekarskich w formie elektronicznej, o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez usługobiorcę oraz o wysokości kwoty podlegającej refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wydanych usługobiorcy.

Krok po kroku

Część uwag przedstawiony w ramach konsultacji publicznych wskazywała, że zaproponowany zakres funkcji IKP nie do końca może odpowiadać priorytetowym oczekiwaniom pacjentów. Zgodnie z deklaracjami projektodawcy, tworzony jest plan dalszego rozwoju funkcjonalności IKP, które ma ewoluować wraz z rozwojem e-zdrowia w Polsce. Ponadto należy pamiętać, że funkcjonalności, które już znalazły swoje odzwierciedlenie w projektowanych przepisach ustawy, uruchamiane mają być stopniowo, wraz z rozwojem Platformy P1. Podczas konferencji uzgodnieniowej projektodawca zwrócił też uwagę, że przy wdrażaniu IKP ważna jest także kwestia podnoszenia świadomości na temat nowego rozwiązania wśród lekarzy i pacjentów.

Więcej czasu na integrację

Jak wskazano w uzasadnienie projektu, w wielu przypadkach systemy teleinformatyczne usługodawców oraz podmiotów prowadzących rejestry medyczne są tworzone jedynie pod kątem potrzeb danego podmiotu co powoduje, że przyjęte rozwiązania m.in. w zakresie odwzorowania informacji i zarządzania nimi oraz stosowane technologie utrudniają, a wręcz często uniemożliwiają wymianę informacji i danych. Dlatego też w projekcie ustawy w dalszym ciągu proponuje się wprowadzić dla usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne obowiązek zapewniania zgodności ich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego spraw zdrowia. Termin na dostosowanie nowy projekt wydłużył do 9 miesięcy od dnia ich zamieszczenia (w pierwotnej wersji 6 miesięcy), przy czym termin ten może ulec wydłużeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Wymagania te przed ich zamieszczeniem w BIP podlegać będą konsultacjom publicznym.

 Kaźmierczyk Paweł, DZP

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz