NFZ: zmiany w umowie o świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej

29 Maja 2018, 14:43 Lekarze i biurokracja

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do konsultacji publicznych zmianę zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. 

Zmiany wprowadzone tym zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu prawnego- ustawa z dnia 9 maja br. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zmiany w projekcie rozporządzenia obejmują:

  1. Projekt Zarządzenia zmieniającego wprowadza zmiany w katalogu zakresów poprzez dodanie zakresów skojarzonych z określonym kodem zakresu, umożliwiających rozliczanie świadczeń rehabilitacyjnych dedykowanych tej grupie świadczeniobiorców oraz identyfikację tych świadczeń w systemie informatycznym NFZ.
  2. Wprowadza się zmiany we wzorze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  3. Poza tym zmianie ulega treść zapisu § 21 ww. zarządzenia z:

„Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne zawiera się zgodnie ze wzorem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.”

Na:

„Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne – w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką zawiera się zgodnie ze wzorem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.”

- Zmiany wprowadzone w zarządzeniu niosą skutki finansowe dla płatnika, których z powodu dotychczasowego braku identyfikacji w raportach statystycznych nie można oszacować. - czytamy w projekcie zarządzenia.

Pełna treść rozporządzenia: tutaj

JK

Polecamy również: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz