89 kontroli lekarzy skończyło się negatywną oceną NFZ lub wskazaniem błędów

Jak informuje NFZ w III kwartale 2015 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 123 postępowania kontrolne ordynacji lekarskiej. W 34 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (61 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości (28 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli NFZ stwierdził nieprawidłowości dotyczące przede wszystkim wystawiania recept i błędów lub braku dokumentacji medycznej.

W przypadku wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli, najczęstsze błędy to:

 • oznaczenie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • brak oznaczenia na recepcie poziomu odpłatności, co skutkowało realizacją recepty ze zniżką;
 • ordynacja leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi;
 • wystawianie recept na leki refundowane z błędnie wpisanym nr PESEL pacjenta; 
 • wystawianie przez lekarzy recept na własny numer PESEL, na leki służące do zaopatrzenia gabinetu;
 • wystawienie recept z nieprawidłowymi danymi pacjenta

Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, polegały na m.in.:

 • brak wpisów w dokumentacji medycznej dotyczących porad/wizyt, wywiadu lekarskiego (brak opisu badania przedmiotowego i/lub podmiotowego), wyników badań diagnostycznych, ilości i dawkowania zaordynowanych leków, wystawionych recept;
 • brak diagnozy, rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego, urazu, których lek dotyczy - brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków;
 • brak adnotacji o ilości przepisanych leków, sposobie dawkowania;
 • braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak numeracji stron bądź chronologii oraz danych identyfikujących pacjenta, brak autoryzacji poprawek, brak oznaczenia podmiotu leczniczego, daty porady itp.);
 • niezgodność danych na receptach z dokumentacją medyczną (recepta wystawiona w innym dniu niż data porady, inne dawkowanie, inna liczba opakowań itp.);
 • brak dostatecznego udokumentowania zasadności wyboru produktu leczniczego; brak uzasadnienia w dokumentacji medycznej ilości opakowań przepisanych na receptach;
 • brak udokumentowania w karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego faktu wystawienia recepty lekarskiej

Kontrolerzy odnotowywali także brak dokumentacji medycznej.

AG

Źródło: nfz.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz