NFZ: 85 proc nieprawidłowych ordynacji lekarskich w skontrolowanych placówkach

07 Czerwca 2018, 15:25 lekarz

W I kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 108 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej. Zgodnie z  danymi NFZ w blisko 85 proc. kontroli wykazano nieprawidłowości. 

W 16 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (44 postępowania) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (48 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.

  • wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli
  • prowadzenia dokumentacji medycznej:
  • braku dokumentacji medycznej.

Odnośnie recept niezgodnych z przepisami było to: oznaczania poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; przepisywania leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i/lub w ilości przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania oraz niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego; ordynowania leków refundowanych z kodem uprawnień dodatkowych pacjenta „S” przez nieuprawnionych lekarzy; brak weryfikacji przez lekarza prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej; wystawiania na świadczeniobiorców recept refundowanych na leki wykorzystywane do udzielania świadczeń gwarantowanych; wystawienia recept w trakcie hospitalizacji świadczeniobiorcy w szpitalu.

Odnośnie błędów w prowadzeniu dokumentacji medycznej, było to: nieczytelne i niechronologiczne prowadzenie dokumentacji; brak/nieczytelne wpisy w dokumentacji medycznej dotyczące porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków i dawkowania oraz wystawionych recept; brak rozpoznania choroby lub problemu medycznego; brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków; braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak podpisu i pieczątki lekarza we wpisach bądź przy naniesionych poprawkach; brak/ błędna numeracja stron; brak daty porady); rozbieżności danych w dokumentacji medycznej z danymi na receptach; brak uzasadnienia w dokumentacji medycznej ilości opakowań przepisanych na receptach.

JK

źródło: NFZ

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz