Ł. Szumowski: w MZ będzie nowy podział kompetencji

11 Czerwca 2018, 15:32 Sławomir Gadomski Łukasz Szumowski

W ciągu tygodnia lub dwóch będzie nowy podział kompetencji w ministerstwie zdrowia. Pytany przez Politykę Zdrowotną szef resortu Łukasz Szumowski przyznał, że na przekazaniu kompetencji Katarzyny Głowali jej następcy wiceministrowi Sławomirowi Gadomskiemu się nie skończy. 

W ubiegły wtorek wiceminister Katarzynę Głowalę zastąpił Sławomir Gadomski.

Nowy wiceminister tymczasowo przejął dotychczasowy zakres obowiązków Głowali, ale trwa dyskusja na temat nowego podziału kompetencji i podległych wiceministrom departamentów. Nieoficjalnie mówi się, że zmiana mogłaby objąć m.in. Departament Polityki Zdrowotnej. 

Na razie nowy wiceminister w imieniu ministra zdrowia wykonuje obowiązki i uprawnienia z zakresu finansów publicznych oraz sprawuje nadzór nad gospodarką finansową i nad realizacją budżetu państwa w części 46 – Zdrowie.
Zapewnia funkcjonowanie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowuje plan działalności na kolejny rok, sporządza sprawozdania z wykonania planu działalności i składa oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok. Uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych jej zadań.
Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
Departament Polityki Zdrowotnej,
Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego

Ostanie zmiany kompetencji w połowie maja

Ostatnie zmiany w podziale kompetencji w ramach kierownictwa MZ były wprowadzone w połowie maja. Minister wydał zarządzenie w tym zakresie i przeniósł nadzór nad Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej nadzór sprawował Szumowski) w kompetencje wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko, a Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg (wcześniej w gestii Szczurek-Żelazko) - w kompetencje wiceministra Janusza Cieszyńskiego.
 
W myśl zarządzenia Minister Zdrowia, sprawuje nadzór nad:
Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
Głównym Inspektorem Sanitarnym;
Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych;
Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Minister jest ponadto członkiem Rady Dialogu Społecznego. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
Gabinet Polityczny Ministra;
Biuro Ministra;
Biuro Prasy i Promocji;
Departament Prawny;
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
 
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nadzorem Szczurek-Żelazko

Minister Zdrowia przekazał wiceminister Józefie Szczurek-Żelazko nadzór nad Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceminister Szczurek-Żelazko będzie też teraz odpowiedzialna za nadzór nad działalnością jednostek podległych lub nadzorowanych takich jak: Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie
Uczelni medycznych,
Ponadto w myśl zarządzenia Józefa Szczurek-Żelazko jest członkiem: Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest też przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia, a ponadto inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: Departament Dialogu Społecznego, Departament Matki i Dziecka, Departament Pielęgniarek i Położnych, Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności.
 
Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg pod nadzorem Cieszyńskiego

Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński przejął nadzór nad Departamentem Nadzoru, Kontroli i Skarg (wcześniej w kompetencjach Szczurek-Żelazko).
Ponadto - jak stanowi zarządzenie - jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, nadzoruje działalność Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Wśród nowych kompetencji Cieszyńskiego znalazło się wykonywanie w imieniu Ministra praw wynikających z udziałów albo akcji Skarbu Państwa w Centrali Farmaceutycznej „CEFARM” S.A. z siedzibą w Warszawie, Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. z siedzibą w Polanicy – Zdroju, Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie, Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie, Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


 
Kompetencje Podsekretarza Stanu Marcina Czecha pozostały bez zmian

Jest on członkiem Komitetu do Spraw Europejskich, a ponadto inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Departament Współpracy Międzynarodowej, nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich, a także Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.
 
W kompetencjach Podsekretarza Stanu Zbigniewa J. Króla jest natomiast nadzór nad wykonywaniem zadań przez:
Departament Analiz i Strategii,
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Departament Zdrowia Publicznego.
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie,
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu oraz Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

AK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz