5 celów strategicznych do 2030 r. wg. Rady Wspólnie dla zdrowia

14 Czerwca 2018, 11:40 Małgorzata Gałązka-Sobotka

Zdrowy obywatel, skuteczność leczenia, ograniczenie nierówności w zdrowiu, opieka zintegrowana i efektywna opieka - to w skrócie pięć celów strategicznych do 2030 r., które opracowała Rada programowa debaty Wspólnie dla zdrowia.


Cele te przedstawiła w imieniu rady programowej Małgorzata Gałązka-Sobotka podczas środowej debaty Wspólnie dla zdrowia.

Przypomniała, że obecnie system jest ujęty w krajowych ramach strategicznych - Policy paper - i do nich się zobowiązaliśmy przed Komisją Europejską. Przypomniała, że ten dokument zawiera wizję na 2020 r., czyli: zorientowany na dłuższe życie w zdrowiu, potrzeby obecnego i przyszłego pacjenta oraz dostosowany do trendów demograficznych i epidemiologicznych system ochrony zdrowia oparty na właściwych ilościowo i jakościowo: zasobach, procesach i wartościach efektywnie zarządzanych i prawidłowo alokowanych.

Zawiera też cztery cele jak opracowanie i wdrożenie działań wzmacniających kształtowanie postaw prozdrowotnych, dostosowanie systemu do prognozowanych do roku 2030 zmian demograficznych, w szczególności wzmocnienie działań na rzecz rozwoju infrastruktury i zasobów kadrowych w obszarach opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi, wdrożenie instrumentów podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektywność systemu oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w priorytetowych dziedzinach medycyny.

Według rady, cele te są realizowane na średnim lub niskim poziomie.

Debata wyznaczy nową wizję systemu

- Na debacie będziemy pogłębiali wizję systemu, którego oczekujemy do 2030 r. Proponujemy budowę takiego dokumentu, który będzie solidnym narzędziem wykorzystywanym w praktyce - mówiła M. Gałązka-Sobotka. Wyjaśniła, że rada programowa przygotowała wizję systemu wraz z celami i miernikami, które są początkiem drogi, podstawą do dyskusji w debacie.

Niezbędna partnerska relacja

- W trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne budujemy partnerską relację, w której obywatel odpowiedzialny jest za własne zdrowie, personel jest kompetentny i zaangażowany w swoją misję, a władze publiczne w granicach swoich możliwości finansowych efektywnie inwestują w zdrowie społeczeństwa - mówiła M. Gałązka-Sobotka.

Dodała, że celem jest wydłużanie życia obywateli w zdrowiu i poprawianie jego jakości w chorobie poprzez wszechstronną, skuteczną i nowoczesną edukację zdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie, rehabilitację realizowane w modelu opieki zintegrowanej przy wykorzystaniu zdobyczy nauki i techniki, a także w oparciu o dowody naukowe.

- Chcemy dostosować system do nowych potrzeb wynikających z przemian społecznych i demograficznych oraz postępu wiedzy i rozwoju technologii, nieustannie go dostosowywać - mówiła.

Cele strategiczne do 2030 r.

Cel nr 1. to: zdrowy obywatel, czyli promocja zdrowego stylu życia, profilaktyki i odpowiedzialność za własne zdrowie. Miernikami tego celu będą długość życia w zdrowiu, zachorowalność na choroby cywilizacyjne, odsetek osób palących oraz odsetek osób otyłych.

Cel nr 2. to: skuteczność leczenia, czyli obniżenie zachorowalności, chorobowości i powikłań w szczególności w odniesieniu do kluczowych chorób cywilizacyjnych, zmniejszenie stopnia niesamodzielności i niepełnosprawności, zapobieganie przedwczesnej śmiertelności, ograniczenie chorób zakaźnych. Miernikami są tu wskaźnik aktywności zawodowej, wskaźnik umieralności z powodu choroby przewlekłej, wskaźnik samoopieki.

Ograniczyć nierówności w zdrowiu

Cel trzeci to ograniczenie nierówności w zdrowiu z tytułu dochodów, dostępu do informacji, miejsca zamieszkania, a mierniki to kluczowe wskaźniki zdrowotne osób o najniższych dochodach, różnice w dostępie do świadczeń z prawnie zdefiniowanym maksymalnym czasem oczekiwania, czas oczekiwania na świadczenie, liczba wykonanych świadczeń i finansowanie w przeliczeniu na głowę mieszkańca.

Cel czwarty to opieka zintegrowana, czyli zwiększony dostęp do opieki w systemie lecznictwa otwartego, przy udziale rodziny i środowiska lokalnego, wspierany przez odpowiednio dostosowany system lecznictwa szpitalnego. - Duńczycy wydają dużo na ochronę zdrowia i idą drogą blisko pacjenta, z rozbudowanym systemem lecznictwa otwartego - wskazywała M. Gałązka-Sobotka.
Miernikami są tu ilość przyjęć w SOR-ach, liczba i długość hospitalizacji nie planowych, liczba przyjętych osób i wizyt w AOS i POZ, czestość przeglądu leków u osób starszych, liczba przyjęć w trybie natychmiastowym, czas oczekiwania na leczenie, stosunek liczby specjalistów i wizyt w poz do aos, liczba chorych objętych opieką domową, koszty pośrednie chorób i ich wpływ na PKB.

Dążyć do efektywnej opieki

- I wreszcie ostatni cel to efektywna opieka, czyli monitorowanie bezpieczeństwa pacjenta, monitorowanie wyników leczenia, zarządzanie w oparciu o dane, rozwój kadr i ich kompetencji, zrównoważone mechanizmy finansowe, rozwój innowacyjnych procesów i narzędzi leczniczych oraz zarządczych - wyjaśniła.

Do mierzenia tego celu służyłyby: czas dostępu do diagnostyki, liczba podmiotów z akredytacją, liczba programów P4P, łączne koszty chorób, częstość wdrożeń wspólnych rekordów pacjenta, odsetek indywidualnych planów opieki, ocena jakości dostawy usług w stosunku do planów na poziomie populacyjnym.

M.Gałązka-Sobotka podkreśliła, że to dopiero początek drogi a uczestnicy debaty pomogą w zweryfikowaniu tych celów.

AK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz