Jak posłowie ocenili działania MZ za 2017 r.? Dyskusja m.in. o in vitro

14 Czerwca 2018, 14:37 komisja zdrowia

Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała w czwartek dla komisji finansów publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. w części Zdrowie. Posłowie dopytywali o przetarg na dentobusy oraz program prokreacyjny.


Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski poinformował, że plan wydatków budżetowych w części Zdrowie wynosił 4,495 mld zł i został zwiększony o dodatkowe środki - o 2,479 mld zł do łącznej wysokości 7,424 mld zł.

- Wydatki łączne zostały wykonane w 97 proc. planu czyli na kwotę 7,2 mld zł po zmianach. W porównaniu z rokiem 2016 były wyższe o 28 proc., czyli 1,8 mld zł - mówił.

Na co przeznaczono zwiększone środki?

- Zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia zostało przeznaczone przede wszystkim na przyznanie dotacji dla NFZ z przeznaczeniem na spłatę nadwykonań w kwocie ok. 1 mld zł, na przyznanie dodatkowych środków na zakupy aparatury i sprzętu dla szpitali ogólnych, klinicznych, instytutów badawczych, regionalnych centrów krwiodawstwa, lotniczego pogotowia ratunkowego na kwotę ponad 550 mln zł, a także na programy profilaktyki zdrowotnej, zakup preparatu do obowiązkowych szczepień ochronnych czy też dotacje dla NFZ na leki dla osób 75+. - wyjaśnił S. Gadomski.

Podkreślił, że sfinansowanie nadwykonań pozwoliło na zaspokojenie większości bezspornych roszczeń świadczeniodawców z tytułu wykonania ponadlimitowych świadczeń, co wpłynęło na ich sytuację finansową.

Zakup sprzętu dla szpitali

- Należy podkreślić nieporównywalne do lat ubiegłych dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych, co przyczyniło się do poprawy istniejącego stanu infrastruktury technicznej i wymiany wyeksploatowanego sprzętu do diagnostyki ogólnej i specjalistycznej, poprawiając również dostęp do świadczeń. Priorytetem MZ było doposażenie w sprzęt szpitali nie tylko nadzorowanych przez ministra zdrowia. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie aparatury i sprzętu w dziedzinach onkologii, pediatrii, chirurgii dziecięcej, a także neonatologii - wyliczał wiceminister.

- Bardzo istotnym zadaniem było dofinansowanie dopłat do leków dla osób powyżej 75 roku życia. Przekazano na ten cel w 2017 r. do NFZ 489 mln zł. Lista leków jest co dwa miesiące rozszerzana - zaznaczył S. Gadomski.

Jak to było z przetargiem na dentobusy?

Przewodniczący komisji Bartosz Arłukowicz podkreślił, że NIK dostrzegł duże nieprawidłowości w zakupie 16 dentobusów za kwotę 23 mln zł. Pisaliśmy na ten temat: Ustawiony przetarg MZ na dentobusy?

- Kto merytorycznie wskazał konieczność zawarcia w warunkach przetargu elektrycznie podgrzewanych szyb w dentobusach? ilu oferentów zostało w konkursie po wprowadzeniu tego warunku? - dopytywał poseł. Także wiceprzewodniczący Tomasz Latos pytał: - czy były firmy, oferenci którzy prosili o wyjaśnienie tego warunku podgrzewanej szyby? czy były podmioty, które kwestionowały ten element?

Wiceminister wyjaśniał, że procedura zakupu dentobusów była realizowana przez zakład zamówień publicznych przy ministrze zdrowia w myśl ustawy o zamówieniach publicznych. - Co należy podkreślić, żaden z potencjalnych dostawców, oferentów, którzy stawiali pytania, nie podniósł tematu podgrzewanej szyby (...) Faktycznie ofertę złożyła ostatecznie jedna firma. Żaden z oferentów nie odwoływał się i przetarg zakończył się bez odwołań - tłumaczył. Dodał, że specyfikacja techniczna była uzgodniona z ekspertami z PZ MOT.

Program prokreacyjny - czy działa?

B. Arłukowicz dopytywał ponadto o program prokreacyjny. - Zlikwidowaliście program in vitro, dzięki któremu urodziło się 8 tysięcy dzieci zastępując go programem prokreacyjnym. Wydaliście na ten program 23 mln zł w 2017 r. Ile osób, ile par skorzystało z tego programu? Ile dzieci się urodziło, bądź ile ciąż uzyskano?

Wiceminister zwrócił uwagę, że program prokreacyjny nie jest programem leczenia niepłodności, ale dotyczy diagnostyki niepłodności, zaś głównym zadaniem programu w 2017 r. było stworzenie ośrodków referencyjnych. - W 2017 r. z programu skorzystało 100 par., a w I kwartale 2018 - do programu przystąpiło już 600 par.

Przedstawiciel NIK Piotr Wasilewski przedstawił sprawozdanie Izby na temat wydatków. Jak mówił, NiK ocenia, że wydatki w części Zdrowie realizowano na ogół z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi. - NIK zwraca uwagę, że pomimo prowadzenia przez ministra działań nadzorczych, wystąpiły nieprawidłowości, a stan ten wskazuje na konieczność poprawy skuteczności nadzoru nad doskonaleniem przyjętych procedur kontroli zarządczej, a także nad gospodarką finansową niektórych jednostek podległych - zaznaczył.

- Nieprawidłowości dotyczyły przestrzegania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w kwestii udzielania dotacji podmiotom publicznym na zakup sprzętu medycznego, kwestii zawierania umów z izbami lekarskimi, kwestii zawierania umów cywilno-prawnych, określenia mierników w budżecie zadaniowym oraz realizacji programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2016-2020, rozpatrywania zażaleń dotyczących szczepień ochronnych dzieci, a także kwestii naruszania zasad równego dostępu do świadczeń udzielanych w Domu pracownika służby zdrowia i Domu lekarza seniora - wyliczył przedstawiciel NIK.

Ponadto Izba zwróciła uwagę na konieczność dostosowania zamawianej liczby dawek szczepionek przeciwko pneumokokom do faktycznego zapotrzebowania, przy uwzględnieniu skutków wyboru przez rodziców innej szczepionki.

AK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz