MZ: nowy podział kompetencji wiceministrów

15 Czerwca 2018, 10:35 Ministerstwo Zdrowia

Jest już nowy podział kompetencji w resorcie zdrowia. Kto odpowiada za jakie departamenty?

Jak niedawno informowaliśmy z resortem zdrowia pożegnała się Katarzyna Głowala, a jej miejsce zajął Sławomir Gadomski. 

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powiedział nam, że przygotowywany jest nowy podział kompetencji, a na rynku mówiło się o możliwych przesunięciach departamentu. Zobacz: Ł. Szumowski: w MZ będzie nowy podział kompetencji

Rewolucji jednak nie ma, więc niewykluczone, że będę jeszcze w przyszłości kolejne zmiany. 

Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad:

1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;

2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;

3) Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych;

4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: 1) Gabinet Polityczny Ministra; 2) Biuro Ministra; 3) Biuro Prasy i Promocji; 4) Departament Prawny; 5) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko:

1) jest członkiem: Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia; 3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: a) Departament Dialogu Społecznego, b) Departament Matki i Dziecka, c) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, d) Departament Pielęgniarek i Położnych, e) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności; 4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: a) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, c) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, d) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, f) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, g) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie, h) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, i) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, j) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, k) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, l) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, m) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, n) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, o) Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, p) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, r) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, s) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, t) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie, u) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie, w) uczelni medycznych.

Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński:

1) jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji; 2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: a) Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, b) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg; 3) nadzoruje działalność Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie; 4) wykonuje w imieniu Ministra prawa wynikające z udziałów albo akcji Skarbu Państwa w: a) Centrali Farmaceutycznej „CEFARM” S.A. z siedzibą w Warszawie, Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia – 2 – Poz. 45 b) Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. z siedzibą w Polanicy – Zdroju, c) Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie, d) Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie, e) Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. §

Podsekretarz Stanu Marcin Czech: 1) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich; 2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: a) Departament Polityki Lekowej i Farmacji, b) Departament Współpracy Międzynarodowej; 3) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich; 4) nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski: 1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, b) Departament Polityki Zdrowotnej, c) Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego; 2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: a) Banku Tkanek Oka w Warszawie, b) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie, c) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, d) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, e) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie, f) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie, g) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku, h) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie, i) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, j) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, k) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie; 3) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 4) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie: a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, b) audytu wewnętrznego.

Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król: 1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: a) Departament Analiz i Strategii, b) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, c) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, d) Departament Zdrowia Publicznego; 2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie, b) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, c) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, d) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, e) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, f) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, g) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, h) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, i) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi, j) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, k) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, l) Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, m) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, n) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, o) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach, p) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu, r) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz