Na co NFZ wykorzysta rezerwy finansowe?

15 Czerwca 2018, 13:03 pieniądze

Narodowy Fundusz Zdrowia za zgodą Ministra Finansów zdecydował o wykorzystaniu funduszy z rezerw ogólnych na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich. Łącznie wybrano ponad 500 mln zł, wykorzystując tym pełen budżet "rezerwy ogólnej". Pieniądze będą wykorzystane m. in. na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy i  nielimitowany dostęp do rehabilitacji leczniczej. Na co jeszcze wydane zostaną rezerwy NFZ?

Zgodnie z rozporządzeniem o brzmieniu:

W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 11 stycznia 2018 r., z późniejszymi zmianami, zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 „obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną” z 510 512 tys. zł do 0 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w pozycji B2 „koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zwiększenie planowanych na 2018 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w wysokości 510 512 tys. zł, ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację:

  •  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852), ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby
  •  o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932) w zakresie dostępu do „nielimitowanej” rehabilitacji leczniczej w III kw. 2018 r.,
  •  projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie
  • podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów w III kw. 2018 r.,
  •  projektu zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podwyższenia wynagrodzeń ratowników medycznych w szpitalach,
  •  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) w zakresie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne,
  •  projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne w III kw. 2018 r.,
  •  projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w III kw. 2018 r.,
  •  świadczeń opieki zdrowotnej kontraktowanych odrębnie, w tym świadczeń hemodializoterapii i hemodializoterapii z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru.
  • Projektowany podział środków finansowych z rezerwy ogólnej w kwocie 510 512 tys. zł między poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ oparto na: liczbie osób objętych opieką w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego NFZ na rok 2018.

JK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz