MZ usprawni postępowania konkursowe o udzielanie świadczeń?

15 Czerwca 2018, 14:41 prawo

Wprowadzenie możliwości przedłużania terminu składania i otwarcia ofert, zmniejszenie minimalnej liczby członków komisji do trzech - to m.in. rozwiązania zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia, które ma usprawnić postępowania konkursowe, w ramach których zawierane są umowy o udzielanie świadczeń.

Rozporządzenie zostało skierowane do ogłoszenia. Chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy. 

Jak wskazano w uzasadnieniu, obecnie przewlekłość postępowań konkursowych wynika m.in. z konieczności przeprowadzania przez komisje konkursowe weryfikacji prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofertach, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowe rozporządzenie przewiduje więc:
1) wprowadzenie możliwości przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert;
2) zmniejszenie minimalnej liczby członków komisji do 3 (obecnie jest to 5 osób);
3) zmiany redakcyjne w przepisie § 15 ust. 1, 2 i 4, w celu jednoznacznego określenia procedury kwalifikacji i zaproszenia oferentów do negocjacji;
4) ograniczenie przeprowadzania przez komisje konkursowe weryfikacji prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie do oferentów zakwalifikowanych do negocjacji;
5) przeprowadzenie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ kontroli realizacji umowy przez oferenta, w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, w przypadku gdy odstąpiono od weryfikacji oferentów, którzy dotychczas nie mieli zawartej umowy w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania lub, z którymi rozwiązano uprzednią umowę w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz