MZ likwiduje Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu

15 Czerwca 2018, 16:04 Ministerstwo Zdrowia

Likwidację Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu - przewiduje opublikowane w piątek zarządzenie ministra zdrowia.

Dokument przewiduje, że zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ROPS nastąpi dzień po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia. Z kolei otwarcie likwidacji nastąpi dzień po dniu zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jak wskazano, należności i zobowiązania ROPS po jego likwidacji stają się należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa – ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „Ministrem Zdrowia”. Przekazanie zobowiązań
i należności następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, który zawiera w szczególności wskazanie:
1) zobowiązania lub należności wraz z podaniem tytułu prawnego, z którego wynikają;
2) wysokości zobowiązania lub należności – w przypadku zobowiązań lub należności bezspornych, albo wysokości możliwej do zapłaty lub otrzymania – w przypadku zobowiązań lub należności spornych;
3) terminu płatności oraz wysokość odsetek wyliczonych do dnia zakończenia likwidacji.

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym przejmie mienie ruchome

Składniki mienia ruchomego znajdujące się w dniu zakończenia likwidacji w posiadaniu ROPS zostają nieodpłatnie przekazane państwowej jednostce budżetowej – Krajowemu Ośrodkowi Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, zwanemu dalej „KOZZD”, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

KOOZD przejmie także dokumenty, które nie podlegają brakowaniu, związane z działalnością ROPS.

Dyrektor ROPS - w myśl zarządzenia - przedstawi ministrowi zdrowia harmonogramu czynności likwidacyjnych, w terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji ROPS.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Jadwiga Szylko-Kowalewska Wtorek, 04 Września 2018, 19:13
A co z podejmowaniem decyzji przez ROPS Gostynin? Kto przejmie pacjentów ROPS? Do kiedy ROPS GOSTYNIN będzie opiniował przesłane sprawy już przez Sąd. Mówi się o majątku ROPS, a co z pacjentami ROPS Gostynin, ....