NFZ szuka zastępcy prezesa... ds. operacyjnych

18 Czerwca 2018, 10:10 NFZ

Centrala NFZ ogłosiła konkurs na stanowisko zastępcy prezesa Funduszu do spraw operacyjnych. W piątek minister zdrowia powołał Andrzeja Jacynę na prezesa. Tego samego dnia A.Jacyna wydał nowelizację zarządzenia ws. regulaminu organizacyjnego centrali i wskazał w nim nowe stanowisko - zastępcę prezesa ds. organizacyjnych.

W myśl ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, prezes funduszu wykonuje swoje zadania przy pomocy trzech zastępców prezesa. Ustawa wymienia wyłącznie zastępcę ds. mundurowych, natomiast nie precyzuje pozostałych dwóch stanowisk. Zgodnie z ustawą, szczegółowe zakresy obowiązków zastępców prezesa określa statut funduszu.

Nowe zarządzenie - nowe stanowisko

Nowe zarządzenie ws. regulaminu organizacyjnego centrali NFZ mówi o zastępcy ds. mundurowych oraz ds. finansowych, a ponadto wskazuje nowe stanowisko - zastępcę prezesa ds. operacyjnych.

Wiceprezes ds. operacyjnych ma sprawować bezpośredni nadzór nad Departamentem Analiz i Strategii oraz Departamentem Spraw Świadczeniobiorców. Dotychczas regulamin mówił o trzech zastępcach: ds. mundurowych, ds. finansowych oraz ds. medycznych.

Stanowisko wiceprezesa ds. finansowych pełni Maciej Miłkowski, stanowisko zastępcy ds. mundurowych od marca 2016 r. pozostaje nieobsadzone. Z kolei sam A. Jacyna był dotychczas z-cą ds. medycznych oraz p.o. prezesa. W piątek został powołany na stanowisko prezesa.

Wymagania wobec kandydata na wiceprezesa ds. operacyjnych

Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko Zastępcy Prezesa winien spełniać następujące warunki określone w art. 102a ust. 1 w zw. z art. 103a ust. 2 ustawy, tj. być osobą, która:
1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie medycyny, prawa, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu.

Ponadto zgodnie z art. 103 ust. 6 ustawy Zastępca Prezesa nie może być jednocześnie:
1) członkiem Rady Funduszu i rady oddziału wojewódzkiego Funduszu;
2) pracownikiem oddziału wojewódzkiego Funduszu;
3) świadczeniodawcą;
4) właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;
5) posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami oraz podmiotami, o których mowa w pkt 4;
6) osobą, o której mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8 ustawy, tj.:
a) właścicielem, pracownikiem lub osobą współpracującą ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
b) członkiem organów lub pracownikiem podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
c) członkiem organów lub pracownikiem jednostek samorządu terytorialnego;
d) członkiem organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
e) właścicielem akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w lit. a;
f) właścicielem w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w lit. e;
g) posłem, posłem do Parlamentu Europejskiego albo senatorem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zgodnie z § 3 ust. 1 statutu Funduszu, do zakresu obowiązków zastępców Prezesa Funduszu należy zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych dla podległych im komórek organizacyjnych centrali Funduszu, a w szczególności:
1) proponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
2) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
3) koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych;
4) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne;
5) reprezentowanie na zewnątrz Funduszu:
a) w sprawach należących do zakresu działania podległych komórek organizacyjnych,
b) w zakresie zastrzeżonym dla Prezesa Funduszu, za zgodą albo na polecenie Prezesa Funduszu;
6) podpisywanie, w granicach swych uprawnień, korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych;
7) parafowanie projektów pism zastrzeżonych do podpisu Prezesa Funduszu, przygotowanych przez podległe komórki organizacyjne;
8) występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych;
9) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Funduszu;
10) wykonywanie innych poleceń Prezesa Funduszu.

Do kiedy można się zgłaszać? jakie etapy konkursu?

Dokumenty należy składać do 25 czerwca. Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne i zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie których sprawdzona zostanie wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

W przypadku, gdy do konkursu przystąpi więcej niż 10 kandydatów, weryfikacja wiedzy kandydatów odbędzie się w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna - zostanie przeprowadzona z 4 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą liczbę punktów.

AK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz