Lekarze krytycznie o wynagrodzeniach w placówkach medycznych

18 Czerwca 2018, 11:47 lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło swoje stanowisko wobec ustawy o płacy minimalnej dla pracowników podmiotów medycznych. NRL zwraca uwagę na brak waloryzacji pensji - również tych pielęgniarskich  oraz finansowe obciążenie placówek medycznych poprzez ustawowe zmiany. 

Naczelna Rada Lekarska negatywnie ocenia projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. NRL  domaga się:

a) jednej średniej krajowej – dla lekarza stażysty
b) dwukrotnej średniej krajowej - dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji
c) dwu i pół krotnej średniej krajowej - dla lekarza pierwszym stopniem specjalizacji
d) trzykrotnej średniej krajowej - dla lekarza posiadającego specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty. 


Ponadto - współczynniki pracy przyjęte w ustawie, z których najwyższy – dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację drugiego stopnia określono na poziomie 1,27 są bardzo odległe od oczekiwań środowiska lekarzy - czytamy w piśmie skierowanym do MZ. 

 

Płace pracowników placówek medycznych nie są odpowiednio zwaloryzowane

- Zastrzeżenia Naczelnej Rady Lekarskiej budzi też artykuł ustawy, który przewiduje, że do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3.900 zł brutto - czytamy dalej. 

Zdaniem NRL przepis ten winien być znowelizowany, aby podstawą do obliczenia minimalnego wynagrodzenia, było średnie wynagrodzenie określane w sektorze prywatnym przez Prezesa GUS. Zgodnie z danymi GUS, w grudniu 2017r. średnie wynagrodzenie bez wliczania nagród wynosiło 4972,92 brutto i na tych danych, zdaniem Rady powinno się MZ wzorować. - Kwota 3.900 złotych brutto nie daje objętym ustawą pracownikom podmiotów leczniczych prawa do realnego wzrostu wynagrodzenia nadążającego za podwyżkami średniej krajowej w innych sektorach rynku pracy - czytamy. 

 

NRL odnośnie pielęgniarek 

- Naczelna Rada Lekarska popiera proponowaną zmianę w załączniku do ustawy w zakresie, w jakim dotyczy to przeniesienia pielęgniarek i położnych posiadających odpowiednio tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa, lecz nieposiadających specjalizacji, z dotychczasowej grupy lp. 9 do grupy lp. 8, co zapewnia wzrost współczynnika pracy dla tej grupy zawodowej. Mimo wprowadzenia tego rozwiązania Rada wskazuje, że wciąż nierozwiązany pozostaje problem uzyskania satysfakcjonującego poziomu wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego, którego braki są odczuwalne i wpływają na jakość opieki zdrowotnej  - czytamy w piśmie NRL.

 

Wynagrodzenie poniżej ustawowej płacy minimalnej

- Podkreślając swoje poparcie dla poszerzenia kręgu osób objętych ustawą o pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę, że prawo do wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy pracowników nie może być iluzoryczne - wyraża swoją opinię NRL. 

- Zastrzeżenia budzi więc fakt, że projektowana ustawa określa dla pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny współczynnik pracy na poziomie 0,53. Przy wskazanej w ustawie wysokości podstawy naliczania w kwocie 3.900 złotych kwota minimalnego wynagrodzenia wyniosłaby 2.067 złotych. Należy w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. (Dz.U z 2017 r. poz. 1747) od dnia 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi 2.100 zł. Można zatem stwierdzić, że opiniowana ustawa nie tylko nie gwarantuje realnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy pracowników, ale wręcz przewiduje dla nich wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna obowiązująca w Polsce - czytamy dalej. 

 

Skutki finansowe wprowadzenia ustawy

Naczelna Rada Lekarska zwraca również uwagę na działalność na pograniczu rentowności Polskich szpitali. Projekt ustawy nie przewiduje przekazania podmiotom leczniczym dodatkowym środków finansowych z budżetu państwa czy NFZ co poskutkuje obciążeniem budżetów podmiotów leczniczych. -Naczelna Rada Lekarska domaga się wprowadzenia do ustawy mechanizmu zwiększającego finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z podwyżkami przewidzianymi - zwraca się NRL.

- Wątpliwości budzi także zawarte w ocenie skutków regulacji stwierdzenie, że ustawa nie ma wpływu na sektor finansów publicznych. Stwierdzenie to nie odpowiada rzeczywistości, bowiem każda istotna zmiana regulacji wynagrodzeń znacznej grupy pracowników w sposób oczywisty dodatnio wpływa na sektor finansów publicznych - czytamy w dalszej części pisma.

JK

źródło: NRL

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz