Ministerstwo Zdrowia odpiera zarzuty raportu NIK

21 Czerwca 2018, 14:27 ministerstwo zdrowia

Ministerstwo Zdrowia odnosi się do zastrzeżeń kierowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli zawartych w raporcie "Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodziezą w wieku szkolnym". Na wstępie MZ podkreśliło, że systematycznie podejmuje działania mające na celu poprawę dostępności do świadczeń profilaktycznej i stomatologicznej opieki zdrowotnej dla uczniów.

Ministerstwo twierdzi, że działania służące poprawie dostępności do świadczeń profilaktycznej i stomatologicznej opieki dla uczniów podejmowane były już ż w 2016 r. – w okresie objętym kontrolą przez NIK. Organizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym została na nowo zdefiniowana i określona w projekcie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Projekt ten został przekazany do uzgodnień i konsultacji – obecnie trwają analizy zgłoszonych uwag.

Najważniejsze elementy zawarte w ustawie to: 

  1. stworzenie podstaw monitorowania oraz oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej;
  2. ograniczenie braków kadrowych i dysproporcji struktury wiekowej pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania przez zapewnienie możliwości podejmowania pracy w szkole pielęgniarkom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i pediatrycznego oraz magistrom pielęgniarstwa bez obowiązku odbywania stażu w szkole lub posiadania kursu kwalifikacyjnego; w przypadku pielęgniarek, które ukończyły lub odbywają kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego, ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu pielęgniarstwa  środowiska nauczania i wychowania będzie wymagane w okresie 5 lat od wejścia w życie ustawy;
  3. zwiększenie dostępu do świadczeń pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz higienistki szkolnej przez planowane obniżenie liczby uczniów na etat, a tym samym – wydłużenie czasu pracy pielęgniarki albo higienistki w szkole; 
  4.  zwiększenie kompetencji pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej o koordynację profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej oraz ścisłą współpracę z rodzicami ucznia i pracownikami szkoły
  5.  poprawę dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkole przez wskazanie, że organy prowadzące szkołę mogą tworzyć i wyposażać gabinety stomatologiczne - świadczenia będą udzielane w gabinetach zlokalizowanych w szkołach, w gabinetach współpracujących ze szkołą (gdy w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego) oraz w dentobusach. Wybór formy opieki stomatologicznej nad uczniami będzie zależny od warunków lokalnych i infrastruktury szkół  


- Wejście w życie projektowanej ustawy umożliwi dalsze działania legislacyjne w zakresie opracowania i nowelizacji aktów wykonawczych - czytamy w wyjaśnieniu MZ.

Odnośnie świadczeń stomatologicznych

Ministerstwo wykazuje, że niedługo zacznie działać program polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”, który będzie uzupełnieniem dla już działających dentobusów. Jego celem jest zwiększenie dostępności dzieciom i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych w szkołach oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną i działaniami edukacyjnymi o zdrowiu jamy ustnej. Program został pozytywnie zaopiniowany przez AOTMiT, a na jego realizację przewidziano budżet w wysokości 5 mln zł. 

-Wkrótce rozpocznie się realizacja programu – zostanie ogłoszony konkurs dla organów prowadzących szkoły publiczne, które planują uruchomienie gabinetów stomatologicznych w szkołach. - czytamy w odpowiedzi ministerstwa. 

 

Co z niedoborem pielęgniarek?

Co do zarzutu zbyt małej liczby personelu pielęgniarskiego w szkołach, Ministerstwo uważa, że problem faktycznie istnieje i już zastosowane zostały odpowiednie środki w celu zredukowania braków kadrowych. - Jednym z priorytetowych działań jest m.in. zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo poprzez zwieszenie dotacji dydaktycznej dla uczelni medycznych od roku akademickiego 2018/2019.- wypowiada się Ministerstwo przypominając o realizowanym już dokumencie  „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa”.

Ponadto Ministerstwo nie zgadza się z zarzutami raportu NIK mówiącymi, że: „Minister Zdrowia dopiero w 2017 r. uznał dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego i rodzinnego za priorytetowe”. -  Szkolenia specjalizacyjne w tych dziedzinach pielęgniarstwa były uznawane za priorytetowe już we wcześniejszych latach, stosownie do propozycji składanych w tym zakresie przez marszałków województw oraz Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. W 2016 r. dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego i rodzinnego były uznawane jako priorytetowe dla 6 województw, z kolei w 2015 r. – dla 4 województw w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz dla 3 województw w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego - komentuje MZ. 

 

Jak opiekę zdrowotną w szkołach widzi MZ?

W liczbach:

W 2017 r. opiekę zdrowotną nad uczniami sprawowało : 
• 22 281 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w 9 453 miejscach udzielania świadczeń (gabinety poza szkołą);
• 12 095 lekarzy dentystów w 8 643 gabinetach stomatologicznych (w tym 631 gabinetów w szkołach);
• 8 189 pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz higienistek szkolnych w 15 408 gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach oraz 3 544 innych gabinetach poza szkołą (8 403 szkoły nie posiadało gabinetu).
Utworzenie i wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole jest ustawowym obowiązkiem organu prowadzącego szkołę, którym w przypadku szkół publicznych jest jednostka samorządu terytorialnego albo właściwy minister. Jeśli w szkole nie ma gabinetu profilaktyki zdrowotnej, świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej są udzielane przez pielęgniarkę w gabinecie poza szkołą.

JK

 Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz