Rzecznik Praw Pacjenta o prawach pacjenta do kopii danych osobowych

21 Czerwca 2018, 15:58 Lekarze i biurokracja

Rzecznik Praw Pacjenta, w związku z licznymi zapytaniami w kontekście RODO, wydał komunikat dla placówek medycznych dotyczący prawa pacjenta do kopii danych osobowych. Jak wskazał, pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest bezpłatna i powinna być wydana niezwłocznie po wniosku pacjenta.

RPP przypomniał, że dokumentacja medyczna jest nośnikiem danych osobowych pacjentów.

- Przepisy RODO nałożyły na administratorów danych, którymi są również podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, nowe obowiązki. Jednym z tych obowiązków jest obowiązek dostarczania kopii danych osobie, której te dane dotyczą - podkreślił Rzecznik.

Jak wyjaśnił, zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. - Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych - czytamy.

Pierwsza kopia dla pacjenta jest bezpłatna

- Przyjmując zatem prezentowane wyżej stanowisko, pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest bezpłatna - wyjaśnia RPP.
Jak dodał, za kolejne kopie uznaje się w szczególności dokumentację medyczną w zakresie, w jakim była uprzednio udostępniona. Jeżeli dokumentacja medyczna udostępniona była już w tym trybie za dany okres, a wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczy okresu późniejszego, który nie był uprzednio objęty wnioskiem – powinna być udostępniona bezpłatnie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

Ile czasu na dostarczenie kopii?

Rzecznik wyjaśnił też wątpliwości dotyczące terminu dostarczenia kopii dokumentacji. Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem udostępnienia tej kopii.

Przepis ten dotyczy tylko informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem m.in. dostarczenia kopii, a nie wskazuje terminu, w którym placówka ma zrealizować obowiązek. W zakresie kopii danych przetwarzanych w dokumentacji medycznej znajdzie więc zastosowanie przepis z rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki.

- Żądanie wydania kopii dokumentacji medycznej powinno być zrealizowane niezwłocznie, co oznacza, że czynności z tym związane powinny być rozpoczęte natychmiast po wpłynięciu wniosku zawierającego to żądanie - precyzuje Rzecznik.

Prawo pacjenta do jasnej informacji

Rzecznik wskazał ponadto, że podmioty wykonujące działalność leczniczą jako administratorzy danych, powinny informować pacjentów o ich prawach, w szczególności o prawie do bezpłatnego otrzymania pierwszej kopii swoich danych, w tym dokumentacji medycznej.

Pacjent może się poskarżyć

Jeżeli administrator nie spełni żądania dostarczenia kopii danych zawartej w dokumentacji medycznej, Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem (art. 12 ust. 4 RODO) - stwierdził Rzecznik.

W przypadku kiedy podmiot leczniczy między innymi dopuszcza się zwłoki w udostępnianiu dokumentacji medycznej, pacjentowi przysługuje możliwość zgłoszenia sprawy do Rzecznika Praw Pacjenta.

- Powyższe jest opinią Rzecznika Praw Pacjenta, nie zaś legalną interpretacją stanu prawnego - podkreślił Rzecznik na zakończenie.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Mateusz Piątek, 22 Czerwca 2018, 15:17
Kopia danych to nie to samo co kopia dokumentacji medycznej...Śmiem twierdzić, że RPP się myli.
Krzysiek Wtorek, 21 Sierpnia 2018, 14:22
bardzo słuszna uwaga - Rzecznik zapomniał o tym, że prawo dostępu do dokumentacji medycznej wynika z art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta