Zmiany dla świadczeniodawców w zakresie rehabilitacji i leczenia pacjentów ze śpiączką

22 Czerwca 2018, 12:24 NFZ

Na stronie NFZ pojawiło się nowe zarządzenie prezesa, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

 

Plan usprawniania rehabilitacji dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do indywidualnej decyzji rehabilitanta

1) w § 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Świadczenia rehabilitacji dla świadczeniobiorców, o których mowa w § 17 ust. 8, ustalane są przez personel medyczny zgłoszony do umowy według indywidualnego planu usprawniania, który zależy od stanu zdrowia świadczeniobiorcy.”;

2) w § 17 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8. Świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach skojarzonych udzielane są świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932).”;

Zmiany dot. rozliczania i zawierania umów przez świadczeniodawców w zakresie rehabilitacja lecznicza osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób ze śpiączką.

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku udzielania świadczeń świadczeniobiorcom, o których mowa w § 13 ust. 3 oraz § 17 ust. 8, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym udzielono tych świadczeń, w umowach zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwoty zobowiązań z tytułu realizacji tych świadczeń we właściwych ze względu na realizację zakresach, z zastrzeżeniem, że liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania może wzrosnąć maksymalnie o liczbę jednostek rozliczeniowych oraz wartość wynikającą z wartości tych świadczeń zrealizowanych w kwartale, w którym udzielono tych świadczeń.”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Warunkiem zwiększenia kwoty zobowiązania, o której mowa w ust. 6, w przypadku świadczeniobiorców o których mowa w § 17 ust. 8, jest przekazanie przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza informacji dotyczącej orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.”;

4) § 21 otrzymuje brzmienie:

§ 21. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne – w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką zawiera się zgodnie ze wzorem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.”;

 Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepis ten stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

JK

źródło: NFZ

Polecamy również:

NFZ: zmiany w diagnostyce w onkologicznych programach lekowych

NFZ wydzieli z kontraktów pieniądze na uprzywilejowanych

NFZ porządkuje przepisy o leczeniu śpiączki u dzieci i dorosłych

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz