Nostryfikacja dyplomów: resort J. Gowina przygotował przepisy

25 Czerwca 2018, 8:50 lekarz recepta

Ministerstwo nauki wbrew zapowiedziom nie rezygnuje z nostryfikacji dyplomów, nie ogranicza go w znaczący sposób,  nie zdecydowało się na ustalenie jednolitych opłat dla uczelni, choć były takie postulaty. Za to ustala sztywne terminy, w których uczelnia powinna się zmieścić z uznaniem dokumentów osoby, która kształciła się za granicą. Czy będzie to ułatwienie dla sprowadzania do Polski lekarzy z zagranicy? Jeśli już to niewielkie. 

- Powstała konieczność wydania rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie - pisze ministerstwo. I już skierowało do konsultacji projekt. 

Projektowane rozporządzenie przewiduje uregulowanie postępowań w sprawie:

1) uznania stopnia naukowego nadanego za granicą za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym;

2) potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Pakiet dokumentów

Rozporządzenie określi katalog dokumentów dołączanych do wniosku o nostryfikację, które umożliwią uczelni ustalenie niezbędnych informacji dotyczących okoliczności uzyskania wyższego wykształcenia oraz porównanie dyplomu i jego zhierarchizowanie w polskim i zagranicznym systemie szkolnictwa wyższego.

Chodzi o dyplom ukończenia studiów, dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się oraz czasu trwania studiów, a także świadectwo lub dyplom, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia. Ponadto od wnioskodawcy będzie wymagane złożenie oświadczenia o miejscu i dacie urodzenia.

Ustalone terminy

Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego będzie dzień doręczenia wniosku uczelni nostryfikującej.

Wniosek w pierwszej kolejności będzie podlegał ocenie formalnej. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, uczelnia nostryfikująca wezwie wnioskodawcę do jego uzupełnienia, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Uczelnia będzie zobowiązana do zakończenia postępowania nostryfikacyjnego w terminie 90 dni  od dnia złożenia wniosku. Chodzi o uniknięcie sytuacji nieuzasadnionego wydłużania przebiegu postępowania.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów, uczelnia będzie uprawniona do podjęcia uchwały o konieczności złożenia przez wnioskodawcę określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

W przypadku konieczności złożenia egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych uchwała w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu być podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminów lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych.

Maksymalne opłaty dla uczelni ustalone odgórnie

W projekcie podjęto próbę rozwiązania często dyskutowanej kwestii - a mianowicie wysokości opłat jakie pobierają uczelnie. Nie wprowadza się jednej w całym kraju, ani nowego limitu. Ministerstwo przypomina, że zgodnie z ob owiązującą ustawą maksymalna wysokość tej opłaty wynosi 50 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. 

To wydaje się słuszne, ponieważ koszty uczelni mogą być różne. Poza tym polscy studenci chodząc na odpłatne studia na uczelniach też ponoszą różne opłaty by zyskać dyplom bardziej lub mniej renomowanej uczelni. 

AK

Projekt dostępny tutaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz