NFZ będzie lepiej płacić poradniom za dzieci i młodzież. W jakich zakresach?

29 Czerwca 2018, 13:21 NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił dziś zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Zmianie ulegają wyceny świadczeń w zakresie diagnostyki dzieci do 3 i 18 r., alergologii, endokrynologii, okulistyki,  kardiologii oraz neurologii. Dodano również nowe produkty rozliczeniowe w diagnostyce cukrzycy monogenowej.

50 proc. więcej dla świadczeń specjalistycznych dla dzieci w wieku 1-3 lat oraz 20 proc więcej dla dzieci 4-18 lat

§ 1. W zarządzeniu Nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 po ust. 13 dodaje się ust. 14 - 16 w brzmieniu:

„14. W przypadku udzielania świadczeniobiorcom do ukończenia 3. roku życia świadczeń w poradniach specjalistycznych wskazanych w katalogach:

1) ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego kodem W02,

2) specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia,

3) diagnostycznych pakietów onkologicznych, stanowiącym załącznik nr 5c do zarządzenia

- wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,5.

15. W przypadku udzielania świadczeniobiorcom w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia świadczeń w poradniach specjalistycznych wskazanych w katalogach:

1) ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego kodem W02,

2) specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia,

3) diagnostycznych pakietów onkologicznych, stanowiącym załącznik nr 5c do zarządzenia

- wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,2.

40 proc. więcej dla pierwszorazowych świadczeń z zakresu alergologii, endokrynologii, kardiologii oraz neurologii

16. W przypadku udzielania świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia świadczeń specjalistycznych pierwszorazowych w zakresach: alergologii, endokrynologii, kardiologii i neurologii wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,4.”;

2) w § 16 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wydał skierowanie na podstawie przepisów § 12 ust. 10 pkt 1 ogólnych warunków umów.”;

3) załącznik Nr 5a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

Dwie porady korygujące terapie oraz konsultacja w zakresie genetyki klinicznej dla cukrzycy monogenowej w ramach NFZ

4) w załączniku Nr 5b do zarządzenia po lp. 25 dodaje się lp. 26 i 27 w brzmieniu:

26.

5.05.00.0000099

cukrzyca monogenowa - porada korygująca terapię

61

zał. nr 3 lp. 917

rozliczanie maksymalnie dwukrotnie u danego dziecka niezależnie od świadczeniodawcy

27.

5.05.00.0000100

cukrzyca monogenowa - konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej

61

zał. nr 3 lp. 917

rozliczanie maksymalnie jednokrotnie niezależnie od świadczeniodawcy

 

Nowe świadczenia i ich sposób wyceny wchodzą w życie z początkiem lipca

§ 4. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej sprawozdawanych po dniu wejścia w życie zarządzenia, a udzielanych nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2018 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Ryszard Bujak Sobota, 30 Czerwca 2018, 13:29
A co rządzący myślą o problematyce Wad Postawy Dzieci ? czy wiadomo jest im,że 80% dzieci ma stwierdzone nieprawidłowości postawy? czy wiedzą w czym jest przyczyna,że wieku 25/30 lat stają się pacjentami poradni rehabilitacyjnych? Przeprowadzone w latach 2004/2008 badania na terenie kraju zobrazowały skale problemu więc czas by zacząć rozsądnie rozwiązywać ten problem przy udziale fizjoterapeutów posiadających odpowiednie przygotowanie do prowadzenia badań i zajęć korekcyjnych. Mamy również gotowe rozwiązania dla pracodawców zatrudniających pracowników przy stanowiskach komputerowych. Chętnie podzielimy się naszym dorobkiem naukowym jak również rozwiązaniami,które przyczynią się do likwidowania wszelkich schorzeń przykręgosłupowych.