Rodzic z dzieckiem w szpitalu wreszcie bezpłatnie: rząd zmieni przepisy

05 Lipca 2018, 12:28 szczepienie dziecko

Rząd poinformował dziś, że w tym roku w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wpisze, że rodzice dzieci nie mogą być obciążani opłatami za pobyt w szpitalu, jeśli są tam by pomóc dziecku. Nadał też już projektowi numer. Podobna regulacja obejmie też rodziców i opiekunów osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na wiek pacjenta. 

Zapowiedzi na ten temat składano już od bardzo dawna, ale w praktyce zmiany przepisów nie dokonywano. 

- Nie ulega wątpliwości, że dziecko ma prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nim w szpitalu rodzice lub opiekunowie. Obecność osób bliskich jest korzystna dla dziecka, przyspiesza proces leczenia, łagodzi stres i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa - podkreśla Ministerstwo Zdrowia w opisie planowanych zmian prawnych. - W związku z powyższym, rodzicom należy stwarzać możliwie dogodne warunki pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, zachęcać i ułatwiać im realizację tego prawa - dodaje. O bezpłatny pobyt z dzieckiem apelowało wielu ekspertów oraz rodzice, w tym m.in. prof. Alicja Chybicka. Dla placówek to jednak dodatkowe koszty i wprowadzały różnego rodzaju opłaty, mające im rekompensować wykorzystanie leżanek, prądu czy wody. 

Ministerstwo chce teraz uregulować tę kwestię ostatecznie, wpisując brak pobierania opłat wprost do ustawy. 

 

Kwestia dodatkowej opieki do uregulowania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przez którą rozumie się opiekę, niepolegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

- Pacjent ponosi koszty realizacji prawa do przedmiotowej opieki, jeżeli realizacja tego prawa skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Wysokość opłaty rekompensującej ww. koszty ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji rozważanego prawa - przypomina Ministerstwo Zdrowia. Informacja o wysokości opłaty oraz sposobie jej ustalenia jest udostępniana w lokalu zakładu leczniczego.

Ten przepis w praktyce obejmuje m.in. pobyt w szpitalu z małoletnim jego rodzica albo opiekuna prawnego w trakcie jego hospitalizacji.
Pobyt rodziców lub opiekunów przy dziecku w szpitalu, według MZ, nie może narażać ich na ponoszenie nieuzasadnionych wydatków. Zgodnie z przywołanymi przepisami, szpital może nałożyć na rodziców lub opiekunów opłatę tylko w wysokości rzeczywiście poniesionych z tego tytułu kosztów. Z uwagi na nie dość precyzyjne brzmienie przepisów, praktyka ich stosowania nie jest jednolita i zdarza się, że powoduje obciążanie rodziców nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami. Projektowane zmiany mają na celu uściślenie obowiązujących w tym zakresie regulacji.

Proponowana zmiana ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawowania w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W celu uściślenia powyższych regulacji projekt ustawy wskazuje wprost, że dodatkowa opieka pielęgnacyjna niepolegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych obejmuje również opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli wymaga on takiej opieki. Projektowane regulacje określają także, że z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem w szpitalu rodzice nie mogą być obciążeni opłatą. Analogiczne regulacje proponuje się dla pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli wymagają oni takiej opieki. Propozycja ta jest spójna, w zakresie podmiotowym, z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932).

 

Od kiedy zmiany?

Rząd miałby przyjąć przepisy w IV kwartale tego roku. Projekt ma numer UD401 i będzie musiał przejść konsultacje międzyresortowe i społeczne, a potem zostać uchwalony przez Parlament. Jest szansa, że zmiany zaczęłyby obowiązywać od nowego roku. 

Zmiany były zapowiadane przez ministerstwo już w kwietniu o czym pisaliśmy TUTAJ

Wychodzimy z projektem legislacyjnym, żeby to było już zawsze jasne. Za opiekę nad dziećmi w szpitalach się nie płaci. Dyrektorzy nie będą mogli pobierać takich opłat – zadeklarował na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta w zakresie opłat dla rodziców, ma trafić do konsultacji społecznych w najbliższym czasie.

Aleksandra Kurowska

Polecamy również:

Czy nowe świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze trafią do koszyka NFZ?

NFZ będzie lepiej płacić poradniom za dzieci i młodzież. W jakich zakresach?

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz