MZ publikuje rozporządzenie dot. przekazywania danych między KRUS a NFZ

05 Lipca 2018, 14:16 DOKUMENTACJA

Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie wymiany danych na temat osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek między KRUS a NFZ. Przypomnijmy, że wpływy ze składek z KRUS systematycznie spadają. W tym roku NFZ zmieniał już prognozy wpływów ze składek za rolników, a w planie na rok 2019 przewiduje jeszcze głębszy spadek. 

 

Według założeń projektu, w tych przypadkach KRUS będzie zobowiązany do przekazania Funduszowi informacji dot. płatnika. 

Kasa przekazuje do centrali Funduszu następujące dane podane w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu: a) wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu

b) nazwisko i imię, c) datę urodzenia, d) obywatelstwo, e) adres zamieszkania, f) numer PESEL, a w przypadku gdy osoba ta nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, g) wskazanie płci, h) kod tytułu ubezpieczenia, i) datę powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, j) datę zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;

2) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne: a) numer NIP, b) REGON, c) numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli płatnikowi składek nie nadano numerów NIP lub REGON, d) nazwę skróconą, a w przypadku płatników składek osób fizycznych nieposiadających nazwy skróconej - imię i nazwisko.”;

W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego Kasa przekazuje do centrali Funduszu następujące dane, dotyczące:

1) osoby podlegającej ubezpieczeniu: a) nazwisko i imię, b) datę urodzenia, c) numer PESEL, a w przypadku gdy osoba ta nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, d) datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, e) datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz