Projekt dot. pensji dla profesorów w uczelniach publicznych - do konsultacji

09 Lipca 2018, 12:43 prawo

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. Przewiduje on, że wynagrodzenie to wyniesie 6410 zł. Dotyczy również uczelni publicznych kształcących na kierunkach medycznych.

Dokument określa minimalną wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora, natomiast jego faktyczną wysokość będą kształtowały uczelnie indywidualnie w odniesieniu do każdego pracownika zatrudnionego na stanowisku profesora, mając na uwadze posiadane zasoby finansowe.

Pensje pozostałych nauczycieli akademickich

Wysokość minimalnego wynagrodzenia profesora będzie stanowiła punkt odniesienia do ustalenia wysokości wynagrodzeń innych nauczycieli akademickich w publicznych uczelniach. Jak wskazuje ustawa, wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczycieli akademickich nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia profesora, a w przypadku profesora uczelni - nie niższa niż 83 proc., a adiunkta - nie niższa niż 73 proc.

Obowiązek wynikający z ustawy

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nałożyła na ministra obowiązek określenia w rozporządzeniu wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. Wydając rozporządzenie minister powinien mieć na uwadze adekwatność wynagrodzenia do kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia na tym stanowisku.

Jak przypomniano w uzasadnieniu, tytuł profesora jest najwyższym tytułem, który może uzyskać nauczyciel akademicki i pracownik naukowy w ramach realizowanej kariery zawodowej i naukowej, a uzyskanie prawa do posługiwania się tym tytułem to proces wieloletni i niezwykle wymagający. Ponadto osoby posiadające ten tytuł cieszą się unikalnym prestiżem i poważaniem w społeczeństwie.

- W ocenie projektodawcy ustalona w projektowanym rozporządzeniu wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej zapewni profesorom niezbędną podstawę finansową umożliwiającą właściwą realizację poruczonych im zadań - czytamy w uzasadnieniu.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz