NFZ będzie premiował zamiennictwo leków?- projekt zarządzenia

11 Lipca 2018, 13:26 NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował projekt zarządzenia regulujący warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. W nowym rozporządzeniu uwzględniono m. in. dodatkowe premiowanie podmiotów za zamiennictwo wybranych leków oraz wycenę świadczeń z zakresu hematoonkologii w ramach ryczałtu diagnostycznego. 

 

 

Nowy projekt zarządzenia dostosowuje się do przepisów publikowanych w obwieszczeniu MZ w zakresie nowej listy refundacyjnej. Rozporządzenie uwzględnia:

Szerszy zakres premiowania zamienników leków refundowanych

Nowy zakres współczynników korygujących premiujących stosowanie zamienników obejmie substancję: infliksymab, etanercept, trastuzumab (postać dożylna), tobramycyna oraz octan glatirameru – moc 40 mg/ml. 

- Szacowane oszczędności wygenerowane dzięki zastosowaniu przedmiotowego mechanizmu dla ww. leków mogą maksymalnie wynieść 85,6 mln złotych rocznie. Zwiększone wydatki NFZ spowodowane zastosowaniem współczynników do wybranych ryczałtów diagnostycznych i świadczeń podstawowych wyniosą natomiast maksymalnie do 10,1 mln złotych - czytamy w zarządzeniu NFZ.

Uwagi hematologów ws. ryczałtów 

NFZ uwzględnił uwagi środowiska hematologów, według których w przypadku hematoonkologicznych programów leków, wartość badań genetycznych w trakcie kwalifikacji powinna być rozliczana w ramach ryczałtu diagnostycznego. Dlatego też przeliczono wartości dla następujących ryczałtów diagnostycznych:

 •  Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej  na 3134,00 zł,
 •  Diagnostyka w programie leczenia dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) na 7656,96 zł,
 • Diagnostyka w programie leczenia  opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ na 3861,00 zł,
 • Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem na 2207,00 zł,
 • Diagnostyka w programie lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q na 2078,00 zł,
 • Diagnostyka w programie ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową na 2598,00 zł,

Również z uwagi na fakt, że w trakcie terapii u części pacjentów konieczne jest ponowne wykonanie badań genetycznych, powinno być to finansowane w ramach ryczałtu za diagnostykę w programach lekowych wartościuje się:

 •  Diagnostykę w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca,
 •  Diagnostykę w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu

-na 3927 zł.

Dostosowanie do nowej listy refundacyjnej

 Zmiana wynikająca z umieszczenia w obwieszczeniu refundacyjnym nowego programu lekowego: leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką, polega na dodaniu:

 •  Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń i zakresów,
 •  Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci  z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką do zarządzenia, określającego Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych,
 •  wymagań dla ww. programu lekowego do zarządzenia, określającego Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych,
 • nowego programu lekowego do zarządzenia, określającego Wykaz programów lekowych.

Planowany termin wejścia w życie projektowanego zarządzenia to 1 sierpnia 2018 r. z wyjątkiem:

1) § 25, dotyczącego współczynnika korygującego, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

2)  § 6 ust. 3, dotyczącego oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielanie świadczeń, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

JK

źródło: NFZ

Kto i kiedy powinien decydować o substytucji leków?

MZ: nowa lista priorytetowych dziedzin medycyny, która wypadnie?

Jest ostateczna lista leków refundowanych od 1 lipca

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz