NRL o planie finansowym NFZ na 2019 r.: zbyt niskie nakłady

12 Lipca 2018, 9:42 kasa pieniądze

Naczelna Rada Lekarska w stanowisku w sprawie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2109 r. wyraziła obawy, że zawiera on zbyt niskie nakłady na ochronę zdrowia

- Samorząd lekarski od wielu lat domaga się znaczącego zwiększenia nakładów publicznych na ochronę zdrowia - co najmniej do wysokości wynoszącej 6,8 proc. PKB. Przedstawiony projekt planu finansowego NFZ na rok 2019 zawiera zbyt niskie nakłady na ochronę zdrowia i tym samym nie spełnia podnoszonych w tym zakresie oczekiwań samorządu lekarskiego, a przede wszystkim pacjentów - czytamy w stanowisku.

Sprzeciw budzą wydatki na stomatologię

Prezydium NRL wyraziło stanowczy sprzeciw wobec dalszego zmniejszania udziału wydatków na świadczenia stomatologiczne w planie ogólnych wydatków Funduszu.

Jak wskazała NRL, plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019 określa koszty leczenia stomatologicznego na poziomie 1 847 mln zł, co stanowi zaledwie 2,21 proc. udziału w całości budżetu Funduszu.

NRL przypomniała, że samorząd lekarski wielokrotnie podnosił, że środki przeznaczone na leczenie stomatologiczne są niewystarczające do utrzymania odpowiedniego poziomu leczenia stomatologicznego, a pomimo to procentowy udział kosztów przeznaczonych na leczenie stomatologiczne systematycznie ulega zmniejszaniu.

A stan uzębienia się pogarsza

- Takie traktowanie stomatologii budzi stanowczy sprzeciw. Wszelkie doniesienia naukowe i raporty jednoznacznie wskazują pogarszanie się stanu uzębienia zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Zmniejszanie procentowego udziału środków przeznaczonych na leczenie stomatologiczne w ramach świadczeń gwarantowanych w znaczącym stopniu ogranicza dostęp do leczenia, a tym samym negatywnie wpływa na prowadzenie praktyki lekarskiej i utrudnia wykonywanie zawodu lekarza dentysty - uważa samorząd lekarski.

Według Rady, niskie nakłady na opiekę stomatologiczną ze środków publicznych są nie do przyjęcia również w świetle stale rosnących kosztów wykonywanych procedur, niedoszacowania procedur stomatologicznych przez NFZ czy nieustannie rosnących wymagań stawianych lekarzom przez NFZ, MZ i inne instytucje w zakresie informatyzacji, sterylizacji, personelu czy wymogów lokalowych.

W ocenie Prezydium NRL konieczne jest podjęcie w trybie pilnym szerokiej, rzetelnej debaty na temat leczenia stomatologicznego finansowanego ze środków publicznych z udziałem wszystkich podmiotów mających wpływ na organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Podstawą profilaktyka

Samorząd lekarski wskazuje, że przy planowaniu wydatków na ochronę zdrowia szczególny nacisk powinno się położyć ma prawidłowe finansowanie profilaktyki zdrowotnej. Zapewnienie pacjentom dostępu do wysokiej jakości świadczeń profilaktycznych będzie skutkowało zmniejszeniem w przyszłości wydatków ponoszonych na medycynę naprawczą. Niepokój samorządu lekarskiego budzi każde zmniejszenie nakładów przeznaczonych na profilaktykę zdrowotną, w tym m.in. występujące w opiniowanym planie finansowym zmniejszenie wydatków na profilaktyczne programy zdrowotne.

Co z finansowaniem zespołów ratownictwa medycznego?

Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi również propozycja finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego. Przedstawiony projekt planu finansowego NFZ na 2019 rok w zakresie realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego nie zakłada wzrostu kosztów w tym zakresie.

Jak podkreśla Rada, jednocześnie w projekcie podano informację, że kwota przeznaczona w planie finansowym NFZ na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego „ulegnie zwiększeniu w szczególności o środki rezerwy celowej na dalszym etapie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 rok”.

Według Rady, uzależnienie wzrostu nakładów na ratownictwo medyczne od przyszłych rozstrzygnięć budżetowych nie daje jednoznacznej pewności na pokrycie wynikających z niego kosztów funkcjonowania i tym samym uniemożliwia dokonanie prawidłowej oceny poziomu finansowania świadczeń z tego zakresu planowanego w roku 2019.

AK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz