Zarządzenie MZ: zmiany organizacyjne w CSIOZ

12 Lipca 2018, 14:10 csioz

Zmiany w organizacji pracy oraz w regulaminie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przewiduje zarządzenie zmieniające ws. CSIOZ wydane przez Ministra Zdrowia.

W myśl zarządzenia do zadań CSIOZ należy m.in. realizacja zadań z zakresu statystyki publicznej, w tym prowadzenie badań statystycznych statystyki publicznej w ochronie zdrowia, koordynacja i zbieranie oraz analizowanie danych, na użytek polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia oraz statystyki publicznej, przekazywanych przez respondentów określonych w ustalanym corocznie programie badań statystycznych statystyki publicznej.

Zarządzenie przewiduje, że dyrektor kieruje działalnością Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych, Zastępcy Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia oraz Głównego Księgowego.

Zarządzenie określa też komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy wchodzące w skład Centrum:

1) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego (AW);

2) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD); 

3) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BIHP);

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej (PKZ);

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (POIN);

6) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PZB);

7) Wydział Administracyjny (WA);

8) Wydział Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych (WBST);

9) Wydział - Centrum Analiz (CA); 10) Wydział Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych (WEST);

11) Wydział Finansowo-Księgowy (WFK);

12) Wydział Informacji i Współpracy z Regionami (WIWR);

13) Wydział Kadr, Płac i Szkolenia (WKPS);

14) Wydział Obsługi Prawnej (WOP);

15) Wydział Rozwoju Systemu P1 (WRSP1);

16) Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych (WRST);

17) Wydział Wdrożeń Systemu P1 (WWSP1);

18) Wydział Wsparcia Realizacji Projektów i Usług (WWPU);

19) Wydział Zamówień Publicznych (WZP).”;

Zarządzenie przewiduje też zmiany w załączniku nr 2 czyli regulaminie organizacyjnym CSIOZ.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz