Pielęgniarki: gdzie i kiedy będzie program 800+?

12 Lipca 2018, 15:01 pielęgniarka

Ministerstwo zdrowia zdradziło szczegóły programu 800+, czyli programu stypendium edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych. To uczelnie, które zakwalifikują się do programu, przeprowadzą rekrutację uczestników i wypłacać będą stypendia motywujące.

Rzecznik prasowy resortu zdrowia odpowiedział na pytania Polityki Zdrowotnej dotyczące programu.

Kto może wziąć udział w konkursie, jakie są kryteria?

Zgodnie z kryteriami dostępu, wnioskodawcą może być szkoła wyższa publiczna lub niepubliczna, której jednostki organizacyjne –  w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu – spełniają  warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjata) – zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ile placówek może wdrożyć program? Czy wszystkie?

W wyniku przeprowadzenia konkursu dofinansowanie otrzymają najwyżej ocenione projekty. Alokacja na konkurs wynosi 90 mln zł.

Jak, będąc pielęgniarką, można znaleźć się w konkursie? Czy np. można zmienić uczelnię na taką, w której ten program będzie? Jak znaleźć pracodawcę biorącego udział w tym programie?

Po rozstrzygnięciu konkursu na stronie MZ zostanie opublikowana lista projektów, które otrzymały dofinansowanie wraz ze wskazaniem nazw poszczególnych projektodawców (uczelni). To uczelnie będą prowadziły rekrutację uczestników.

Czy z programu można w każdej chwili zrezygnować? Jakie byłyby konsekwencje wyjścia?

Każdy projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej między beneficjentem (wnioskodawcą) a ministrem zdrowia. Zapisy umowy szczegółowo określają warunki dotyczące możliwości jej rozwiązania.

Studenci objęci programem podpisują umowy z uczelnią.

Niezrealizowanie zobowiązań z nich wynikających z winy uczestnika (np. przerwanie udziału w projekcie) będzie powodowało konieczność zwrotu kosztów udziału w projekcie.

Od kiedy mogłyby ruszyć wypłaty dodatków dla studiujących i pracujących?

Student może otrzymać stypendium najwcześniej po drugim semestrze kształcenia. Z programu stypendialnego może korzystać maksymalnie 75 proc. studentów na danym roku kształcenia (uczestników projektu). Student otrzymujący stypendium motywujące będzie zobowiązany po ukończeniu studiów do przystąpienia do programu rozwoju absolwenta.

Jak będą przekazywane pieniądze?

Środki na finansowanie projektów będą przekazywane w formie transz na konta uczelni.

Jaka część pielęgniarek spełnia kryteria, a jaka może być objęta programem?

Jeśli uczelnia przystąpi do konkursu i otrzyma dofinansowanie projektu, to potencjalnie wszyscy jej studenci mogą zostać objęci wsparciem w ramach programu.

AK

Polecamy także:

Znamy treść porozumienia z pielęgniarkami

Pielęgniarki podpisały porozumienie z resortem zdrowia

Kształcenie pielęgniarek: ruszył nabór do Programu 800+

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz