Fizjoterapeuci sami zaplanują proces fizjoterapii pacjenta?

16 Lipca 2018, 8:26 fizjoterapeuta rehabilitacja masażysta

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, które rozwiązuje problem dotyczący związania fizjoterapeuty treścią skierowania wystawionego przez lekarza w zakresie zabiegów, które mają być wykonane u pacjenta

Fizjoterapeuci sami zaplanują proces fizjoterapii pacjenta?

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, które rozwiązuje problem dotyczący związania fizjoterapeuty treścią skierowania wystawionego przez lekarza w zakresie zabiegów, które mają być wykonane u pacjenta

Chodzi o projekt noweli rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowany dokument ma rozwiązać problem dotyczący związania fizjoterapeuty treścią skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (często lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) w zakresie rodzajów zabiegów, które mają być wykonane świadczeniobiorcy.

- Część skierowań nie jest w pełni wypełniana (wypełnione są rubryki z danymi pacjenta – pozostałe puste). Skutkuje to koniecznością odmowy wykonania zabiegu ze względu na braki formalne w skierowaniu, skierowaniu pacjenta ponownie na wizytę celem uzupełnienia skierowania, a to prowadzi do wydłużenia kolejki osób oczekujących na świadczenie zdrowotne, co nie jest uzasadnione potrzebą zdrowotna pacjentów - wskazali autorzy projektu.

Projekt przewiduje następujące zmiany:

- zmiany w treści rozporządzenia polegają na odniesieniu się do definicji fizjoterapeuty określonej w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, która wskazuje kwalifikacje personelu uprawnionego do realizacji świadczeń zdrowotnych fizjoterapeutycznych oraz na modyfikacji elementów wchodzących w skład wizyty fizjoterapeutycznej – umożliwiające zaplanowanie procesu fizjoterapii przez osoby uprawnione do realizacji wizyty fizjoterapeutycznej;

- rozwiązanie, zgodnie z którym świadczeniodawca stosuje zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, ogłaszane przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Skierowanie na zabiegi bez wskazania m.in. liczby poszczególnych zabiegów

- zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia dotyczące modyfikacji elementów skierowania na cykl zabiegów w ramach zakresu fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa, polegające na wykreśleniu obowiązku wskazania „zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu”. 

Jak wskazano w uzasadnieniu, uwzględnienie powyższej zmiany skutkować będzie urzeczywistnieniem kompetencji fizjoterapeutów wynikających z ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, a ponadto spowoduje, że pacjenci będą uzyskiwać wyłącznie te zabiegi, które są konieczne i znajdują uzasadnienie kliniczne w zdiagnozowanej dysfunkcji narządu ruchu.

Choroby rzadkie z odpowiednim kodem

- Unia Europejska zaleca, aby we wszystkich państwa członkowskich rzadkie choroby były odpowiednio kodowane tak, aby można je było odnaleźć i zidentyfikować we wszystkich narodowych systemach opieki zdrowotnej, w związku z powyższym, w projektowanym rozporządzeniu dookreślono, iż świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, w przypadku zdiagnozowania, potwierdzenia choroby rzadkiej jest obowiązany do wpisania rozpoznania o klasyfikację ORPHA-kod;

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz