NIPiP o porozumieniu z resortem zdrowia

16 Lipca 2018, 9:26 pielęgniarka

Między resortem zdrowia a Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych doszło do podpisania porozumienia. W myśl umowy, środowisko zadeklarowało nie podejmowanie akcji protestacyjnych do 2021 r. Wiele zapisów po upublicznieniu dokumentu stało się punktami spornymi w środowisku. NRPiP opublikowało komentarz do założeń porozumienia.

Uzgodniono, że pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które otrzymują aktualnie środki z podwyżki 4 x 400 zł brutto otrzymają na ich podstawie od 01-09-2018 r. wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż 1.100 zł w przeliczeniu na pełen etat. Dodatkowo dla tej grupy osób od 01-07-2019 r. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie jeszcze o dalsze 100,-zł. (łącznie, zatem o kwotę 1.200 zł). Te obligatoryjne wzrosty wynagrodzenia może pracodawca pokryć z kwoty 1.600 zł. brutto brutto, jaką będzie otrzymywał od 01-09-2018 r. z NFZ na podstawie OWU.

Podwyżki także dla nowo zatrudnionych pielęgniarek?

Pracodawca ma dla niej mieć od 01-09-2018 r. do dyspozycji na wzrost miesięcznego wynagrodzenia kwotę 1.600 zł brutto. Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01-09-2018 r. pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki dla pracodawcy wynosi ok. 1.330 zł, a winno być 1600 zł. Wówczas pielęgniarce przysługuje dodatek wyrównawczy w kwocie 270 zł.

W przypadku pielęgniarek na zlecenie, pozostałych pielęgniarek i położnych POZ bez zmian

Porozumienie z 09-07-2018 r. nie zmienia zasady dalszego przekazywania środków na podstawie OWU do pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umów zlecenia.

Dodatkowo taki sam wzrost wynagrodzeń zasadniczych otrzymają również pozostałe pielęgniarki i położne POZ (nie mające tzw. aktywnych list pacjentów, a pracujące w gabinetach lekarskich lub punktach szczepień tzw. pielęgniarki praktyki). Dodatek przysługuje również pielęgniarkom i położnym wykonującym zawód w stacjach sanitarno – epidemiologicznych.

Jak uatrakcyjnić zawód pielęgniarki?

W porozumieniu MZ zobowiązało się do podjęcia działań na rzecz wspierania wejścia do zawodu większej liczby pielęgniarek. Jak zamierza realizować ten podpunkt?

Minister Zdrowia ma zapewnić realizację wsparcia wejścia do zawodu pielęgniarek i położnych poprzez wypłaty stypendiów dla studentów i absolwentów podejmujących pracę w Polsce.

Minister Zdrowia akceptuje postulat zmiany przepisów regulujących przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze w niektórych podmiotach leczniczych.

Minister Zdrowia ma podjąć działania umożliwiające zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych podejmujących służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej (uatrakcyjni ofertę podjęcia częściowo odpłatnej służby), ale będzie zachowana zasada całkowitej dobrowolności(służbę w WOT podejmować będą tylko osoby tym zainteresowane).

Poprawa warunków pracy

Strony uzgodniły wejście w życie z dniem 01-01-2019r. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, jako warunku kontraktowania świadczeń przez NFZ w zakresie świadczenia lecznictwo szpitalne (uzgodnienie obejmuje zasadę wyliczania zatrudnienia w oparciu o równoważniki zatrudnienia 0,6 w oddziałach zachowawczych i 0,7 w oddziałach zabiegowych na łóżko, przy czym od 01-07-2019 r. dla oddziałów pediatrycznych równoważniki zatrudnienia będą wyższe – 0,8 w oddziałach zachowawczych i 0,9 w oddziałach zabiegowych na łóżko).

Strony uzgodniły również sukcesywne wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w obszarach opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznica, leczenie uzdrowiskowe, stacjonarne świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna.

Uzgodniono wprowadzenie od 01-01-2019r. płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni rocznie, który mogą pielęgniarki i położne przeznaczyć na indywidualne dokształcanie się, w szczególności na udziały w konferencjach, szkoleniach oraz kursach naukowych.

źródło: NRPiP

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz