Podkomisja rozpoczęła prace nad projektem ustawy o CMKP

18 Lipca 2018, 10:39 lekarz

Uregulowanie podstaw funkcjonowania oraz statusu prawnego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - przewiduje projekt ustawy o CMKP, nad którym prace rozpoczęła specjalna sejmowa podkomisja.

Przewodniczący podkomisji Tomasz Latos na wtorkowym posiedzeniu podkomisji przypomniał, że trwają jeszcze prace nad ustawą o szkolnictwie wyższym co uniemożliwia zakończenie procedowania projektu przez podkomisję. Prace podkomisji mają być kontynuowane po zakończeniu prac nad ustawą o szkolnictwie wyższym.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wyjaśniła, że Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zostało utworzone 1 stycznia 1971 r., a więc w systemie prawnym opartym na odmiennych założeniach od obowiązującego obecnie. - Zaistniała konieczność nowego unormowania podstaw jego działalności - mówiła.

 - Celem projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego jest przede wszystkim uregulowanie podstaw funkcjonowania oraz statusu prawnego Centrum - mówiła.

Jak wskazano w uzasadnieniu, obecnie obowiązująca forma organizacyjno-prawna działania Centrum wywołuje trudność interpretacyjną, ponieważ w obowiązującym stanie prawnym brak jest legalnej definicji określającej, czym jest samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna. Ponadto od utworzenia Centrum do chwili obecnej kilkukrotnie zmieniały się przepisy regulujące kwestie szkolnictwa wyższego, co powoduje wątpliwości w zakresie zachowania mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego”.

Konieczne uregulowanie statusu prawnego Centrum

W myśl uzasadnienia, brak precyzyjnego uregulowania podstaw funkcjonowania tak ważnego elementu krajowego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, których zawody mają zastosowanie w ochronie zdrowia (z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej), jakim jest CMKP, stanowi istotną lukę prawną w całym systemie prawnym opieki zdrowotnej. Mając na uwadze powyższe, konieczne jest uregulowanie statusu prawnego Centrum w akcie prawnym rangi ustawowej.

W wyniku proponowanych rozwiązań CMKP uzyska w systemie medycznego kształcenia podyplomowego nowe umocowanie ustawowe. Ustawowo zostaną doprecyzowane jego zadania w zakresie organizacji i koordynacji elementów medycznego kształcenia podyplomowego, a także struktura organizacyjna i kompetencje wybranych organów wewnętrznych. Ustawa nie dokonuje istotnych zmian w zakresie merytorycznej działalności Centrum, co wpłynie pozytywnie na stabilność procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

Ustawa określi zakres działalności Projekt ustawy zakłada, że tworzona jednostka będzie funkcjonowała jako państwowa osoba prawna pod dotychczasową nazwą – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. W projekcie ustawy wskazany został podstawowy zakres działalności Centrum, tj. kształcenie podyplomowe w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w tym obszarze oraz prowadzenie studiów doktoranckich i studiów podyplomowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Ponadto Centrum będzie organizowało, koordynowało i kontrolowało zadania w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej. Nadzór nad Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego będzie sprawował minister zdrowia. 

Co z finansowaniem CMKP?

Dotychczasową podstawą finansowania Centrum jest dotacja z budżetu państwa pochodząca ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, przeznaczona na prowadzenie studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych w dziedzinie nauk medycznych. W myśl projektowanej ustawy, Centrum również otrzymywać będzie dotację, a ponadto źródłami przychodów Centrum będą mogły być: dotacje celowe, w tym na współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Projekt umożliwia także prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dozwolonym uczelniom publicznym, co w swym założeniu ma umożliwić realizację odpłatnych kursów szkoleniowych dla zawodów medycznych, o których mowa w odrębnych przepisach.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz