Fundacja My pacjenci kieruje do MZ uwagi dot. Polityki Lekowej Państwa

26 Lipca 2018, 11:01 Leki

Fundacja My pacjenci przekazała do ministerstwa zdrowia uwagi dotyczące dokumentu Polityka Lekowa Państwa 2018-2022. Są tam m.in. propozycje wdrożenia pacjentocentrycznego modelu opieki farmaceutycznej czy wprowadzenia rocznego limitu wydatków prywatnych na leki.

Obecnie trwają konsultacje społeczne tego dokumentu.

- Dokument może stanowić wzór z jakiego powinny korzystać inne strategiczne dokumenty polityk publicznych. W dokumencie pominięto jednak kilka istotnych polityk, które dotyczą oczekiwań i potrzeb pacjentów w zakresie dostępu do informacji, leków a także ich bezpieczeństwa - czytamy w piśmie fundacji.

Według przedstawicieli fundacji, dokument powinien zostać uzupełniony o pewne zakresy, jeśli ma być dokumentem wytyczającym kierunek pacjentocentrycznych zmian. Pacjenci wskazali, że powinna to być:

Pacjentocentryczna procedura wycofania leków z rynku

- Doświadczenia afery szczepionkowej i dotyczącej wycofania z rynku walsaratanu ujawniły deficyt mechanizmów informowania, identyfikowania pacjentów i monitorowania procesu wycofania z rynku leków, co do których istnieją wątpliwości dotyczące ich skuteczności lub bezpieczeństwa klinicznego - czytamy.

Według fundacji, należy zbudować de novo procedury identyfikowania pacjentów, powiadamiania oraz wspierania działań pacjentów w takich sytuacjach. System informowania i monitorowania wycofania produktów z rynku dotyczy systemu dystrybucji i nie obejmuje swoim zakresem pacjentów. System powinien minimalizować zaangażowanie i odpowiedzialność pacjentów za procedury wycofywania produktów z rynku, oferując im jednocześnie dostęp do informacji i wsparcie pod postacią dedykowanej infolinii. Obecnie odpowiedzialność i koszty wycofania produktów leczniczych z rynku ponoszą pacjenci.

Pacjentocentryczny system dystrybucji leków do domu

Należy zmierzać w kierunku wprowadzenia w Polsce systemu dystrybucji produktów leczniczych bezpośrednio do domu pacjenta. To światowy trend, który jest nieuchronny pomimo negatywnych opinii środowisk farmaceutów.

Rozwój narzędzi e-zdrowia zawierających funkcjonalności jakich oczekują pacjenci

Warto w rozwoju systemów informacyjnych uwzględnić oczekiwania jakie mają od nich pacjenci. Doświadczenie wdrażania e-recepty pokazuje, że pominięto w projektowaniu e-recepty praktyczne i użyteczne pacjentom funkcjonalności, które mogłyby korzystnie wpłynąć na powszechność korzystania z tego narzędzia. 

W strategii dotyczącej polityki lekowej państwa należy ująć plany dotyczące rozwoju e-recepty obejmujące funkcjonalności na których zależy pacjentom. Szczególnie ważny jest system informacji wskazujący w jakiej aptece w okolicy można kupić trudnodostępny lek wobec problemów na jakie napotykają pacjenci w uzyskaniu tych informacji w aptekach.

Wprowadzenie rocznego limitu wydatków prywatnych na leki

Wprowadzenie rocznego limitu wydatków na leki, po przekroczeniu którego leki byłyby w danym roku wydawane pacjentom nieodpłatnie jest rozwiązaniem chroniącym przed wysoką skalą wydatków prywatnych na leki pacjentów z chorobami przewlekłymi, niezależnie od ich wieku. Warto rozważać wdrożenie takiego rozwiązania jako kolejnego narzędzia ograniczającego wydatki prywatne na leki.

Ustabilizowanie odpłatności pacjentów tak, by  nie ulegała ona zmianie co 2 miesiące wraz z publikacją kolejnej listy refundacyjnej

Ustabilizowanie odpłatności pacjentów przyczyniłoby się do redukcji ryzyka nieprzestrzegania przez pacjentów zaleceń lekarskich przy wdrażaniu zmian na listach leków refundowanych wymuszających zmiany  w ordynacji leków.

Uwzględnienie przedstawicieli pacjentów w ciałach decyzyjnych dotyczących polityki lekowej

Udział pacjentów w procesie podejmowania decyzji zapewni uwzględnienie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach pacjentów. Przedstawiciele pacjentów powinni zasiadać w Radzie Przejrzystości, Radzie Taryfikacji, Komisji Ekonomicznej oraz innych ciałach decydujących o wydatkach publicznych na leki. Wprowadzenie przedstawicieli pacjentów do tych ciał decyzyjnych będzie jednym z mechanizmów ograniczających wydatki prywatne na leki i budujących pacjentocentryczną politykę lekową.

Wprowadzenie mechanizmów zapewniających transparentność wydatków refundacyjnych

Monitorowanie wydatków powinno obejmować nie tylko publiczne ale także prywatne wydatki na leki refundowane, obejmujące także kategorię leków refundowanych wydawanych pacjentom w aptekach ze 100 proc. odpłatnością. Opinia publiczna powinna mieć dostęp do informacji o wydatkach
i oszczędnościach budżetu refundacyjnego, a pacjenci powinni współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących zagospodarowania oszczędności w budżecie refundacyjnym.

Opieka farmaceutyczna skupiona na potrzebach pacjentów

Wdrożenie modelu pacjentocentrycznej opieki farmaceutycznej, który zakłada włączenie zawodu farmaceuty w opiekę nad pacjentem nie tylko w aptece ale w placówkach opieki zdrowotnej, w ramach portalu i infolinii dotyczącej rozwiązywania prostych problemów zdrowotnych bez pomocy lekarza.

Opieka farmaceutyczna na jakiej zależy pacjentom zakłada dostęp farmaceuty do dokumentacji medycznej i buduje współpracę farmaceutów z innymi zawodami medycznymi na rzecz pacjentów. Opieka ta może obejmować katalog następujących usług oferowanych pacjentom:

 • Poradnictwo z zakresu rozwiązywania prostych problemów zdrowotnych bez pomocy lekarza – ból głowy, brzucha, kręgosłupa, biegunka, gorączka, przeziębienie, kaszel, katar, zaparcie, zapalenie skóry, niestrawność, migrena, trądzik, drobne skaleczenia, urazy etc.
 • Poradnictwo z zakresu kontroli nałogów – palenia i alkoholu
 • Poradnictwo z zakresu zdrowego stylu życia i diety, kontroli wagi
 • Poradnictwo z zakresu kontroli urodzin, testy ciążowe
 • Poradnictwo z zakresu szczepień ochronnych
 • Szczepienie przeciwko grypie
 • Odnawianie recept
 • Przeglądy lekowe
 • Badanie ciśnienia krwi, poziomu glukozy, cholesterolu, test Chlamydia, HIV, inne
 • Dostawa leków do domów dla pacjentów leżących, po hospitalizacji
 • Informacja gdzie kupić trudnodostępny lek
 • Informacja dotycząca nowych  leków
 • Poradnictwo z zakresu kontroli choroby dla pacjentów z chorobami przewlekłymi
 • Poradnictwo z zakresu poruszania się po systemie opieki zdrowotnej Mamy 

- Mamy nadzieję że dokument finalny zostanie uzupełniony o te elementy w wyniku konsultacji społecznych. W Polsce blisko 40 proc. efektywnych kosztów leków refundowanych ponoszą pacjenci. Przy tak wysokiej kontrybucji wydatków prywatnych nie można pomijać współudziału przedstawicieli pacjentów w tworzeniu publicznych polityk dotyczących polityki lekowej. Pozostajemy do dyspozycji, gdyby autorzy dokumentu uznali że warto nadać mu bardziej pacjentocentryczny charakter - podkreślili pacjenci w piśmie do MZ.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz