Polityka Lekowa Państwa 2018-2011- ważny dokument, który powstawał bez udziału farmaceutów

30 Lipca 2018, 9:53 pismo dokument podpis

Samorząd zawodowy farmaceutów przekazał swoje uwagi do dokumentu „Polityk Lekowa Państwa 2018-2022”. W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej poważnym błędem ze strony resortu było pominięcie w pracach nad projektem strategii lekowej państwa farmaceutów – specjalistów w obszarze farmacji aptecznej i szpitalnej.

Przesłana do resortu zdrowia opinia samorządu zawodowego farmaceutów na temat dokumentu „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022” wskazuje kilka punktów, które w ocenie NIA wymagają doprecyzowanie lub uszczegółowienia.

Przyjęta praktyka czy patologia

Wątpliwym zdaniem NIA jest pominięcie w dokumencie - w rozdziale poświęconym dystrybucji leków - praktyki dostaw bezpośrednich oraz sprzedaży pozaaptecznej leków. W ocenie samorządu praktyki związane z bezpośrednimi dostawami leków od producentów do aptek powinny znaleźć się w dokumencie, ale w części opisującej … zjawiska patologiczne.

- Sprzedaż bezpośrednia jest wciąż prowadzona przez podmioty odpowiedzialne, pomimo braku odpowiednich przepisów prawnych, zezwalających na prowadzenie tego modelu dystrybucji produktów leczniczych. Taki model dystrybucji ogranicza aptekom dostęp do leków - ocenia NIA.

WIF-y muszą mieć dookreślone zadania

Dokument ”Polityka Lekowa Państwa 2018-2022” nie uwzględnia również ważnych oraz nowych zadań inspekcji farmaceutycznej. Chodzi o dookreślenie kluczowych zadań Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych w zakresie m.in. kontroli wspomnianego wcześniej obrotu pozaaptecznego leków, a także zadań związanych z nadzorem wysyłkowej sprzedaży leków Rx, który to pomysł zgłoszono i przyjęto w ostatnich tygodniach lipca w trakcie procedowania ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta.

- Wobec faktu, że w Polsce notowana jest wciąż rosnąca konsumpcja produktów leczniczych, istotnym wydaje się wpisanie do Polityki Lekowej Państwa faktycznego kontrolowania obrotu pozaaptecznego, jako jednego z najważniejszych zadań Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych - oceniła NIA.

Błędnie wskazany system

Farmaceuci zwrócili również uwagę, że w części poświęconej działaniom zapobiegawczym w zakresie wprowadzania do obrotu leków sfałszowanych – w ministerialnym dokumencie błędnie wskazano system ZSMOPL, jako ten który miałby zapobiegać takim sytuacjom.

- Systemem tym jest NMVS, czyli Narodowy System Weryfikacji Leków, do którego użytkownicy muszą zostać podłączeni do lutego 2019 roku, w celu wprowadzenia dyrektywy antyfałszywkowej - wskazuje NIA.

Wybrakowany rozdział

W ocenie samorządu uzupełnienia wymaga również rozdział poświęcony roli lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. Tym ostatnim autorzy dokumentu poświęcili zbyt mało miejsca i zdaniem NIA opis roli farmaceutów w procesie poprawy zdrowia publicznego oraz sprawowania opieki nad pacjentami został potraktowany szczątkowo.

- Nie określono narzędzi, jakimi farmaceuci mieliby posługiwać się w celu poprawy parametrów leczenia. Warto by dołączyć zapisy określające zasady dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów przez poszczególne grupy zawodowe. Ponadto projekt niejednokrotnie w swojej treści odwołuje się do pojęcia „opieki farmaceutycznej”, jednak nie definiuje w żadnym miejscu zakresu czynności wykonywanych w ramach tej usługi- oceniają władze samorządu aptekarskiego. Jednocześnie wskazują, że w strategii powinno zostać opisane i wypracowane zasady dobrej preskrypcji leków – tak by proces ten uwzględniał współpracę lekarzy z farmaceutami.

Długa lista uwag

Zastrzeżenia NIA budzi również fakt, że „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022” nie uwzględnia działań i profilaktyki chroniącej pacjentów przed nadmierną konsumpcją leków oraz niewłaściwym ich stosowaniem. Zdaniem aptekarzy konieczne jest również określenie w dokumencie działań mających na celu ograniczenie reklamy leków.

- W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej brak rozdziału dotyczącego systemowego działania dla bezpieczeństwa użycia i dostępu do leków oraz regulacji dla powyżej wymienionych kwestii stanowi poważny brak projektu - wytykają aptekarze.

AM


Polecamy również:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz