Środowisko lekarskie wspólnie o przyszłości polskiego zdrowia

01 Sierpnia 2018, 22:27 porozumienie umowa uścisk dłoni

Przedstawicieli największych organizacji lekarskich w Polsce, m. in. samorządu i związków zawodowych spotkali się w środę w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie. Uczestnicy zadeklarowali podjęcie wspólnych, niezbędnych działań prowadzących do realnych zmian w ochronie zdrowia. Przyjęli też wspólne stanowisko.

W spotkaniu pod hasłem „Warunki pracy i kształcenia lekarza w Polsce” wzięli udział przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Porozumienia Rezydentów OZZL, Federacji Porozumienie Zielonogórskie i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Przedstawiciele największych organizacji zrzeszających i reprezentujących lekarzy w Polsce, mając świadomość wyzwań, przed którymi stoi państwo polskie w obszarze zdrowia, w szczególności:

• braku spójnych, opartych na dowodach naukowych i empirii planów reformy ochrony zdrowia,

• nieustannego i przyspieszającego wzrostu zapotrzebowania na usługi zdrowotne na skutek starzenia się społeczeństwa,

• niedoboru kadry lekarskiej i kadr medycznych,

• spadającego zaufania obywateli do lekarzy,

• niskiego zaufania lekarzy i profesjonalistów medycznych do przedstawicieli władzy,

• braku lub marginalnej polityki zdrowotnej opartej o edukację, kampanie społeczne i medialne mającej zadanie wzrostu świadomości opinii społecznej w obszarze zdrowia,

• postępującego wzrostu kosztów opieki zdrowotnej,

• zacofania organizacyjnego, w tym niskiego poziomu cyfryzacji systemu i wzrastającego obciążenia biurokratycznego nałożonego na lekarzy oraz

• braku skutecznego dialogu pomiędzy lekarzami a przedstawicielami władz

podjęły wspólne działania mające na celu wypracowanie finalnych rozwiązań wyżej wymienionych problemów.

Cele strategiczne

Jako cele strategiczne pierwszej debaty organizacji lekarskich ustalono:

• ocenę porozumienia Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL z dnia 8 lutego 2018 roku,

• zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia,

• stworzenie planu działań na lata 2018-2020 mających na celu reformę systemu ochrony zdrowia uwzględniającego warunki płacy i pracy kadry lekarskiej,

• stworzenie planu działania zwiększającego liczebność kadry lekarskiej oraz

• stworzenie planu postępowania nad poprawą wizerunku lekarza.

Co z zapisami porozumienia z rezydentami?

Uczestnicy spotkania zgodnie ocenili, iż w oczekującej na podpis Prezydenta RP nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw znalazło się kilka istotnych odstępstw od treści porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL z dnia 8 lutego 2018 roku (zwanego dalej „porozumieniem”).

Jak wskazali uczestnicy spotkania, odstępstwa te zostały już wielokrotnie podnoszone wraz z apelami o ich naprawę, co nie nastąpiło. Niezgodności te to:

1. Zapisy o przeznaczaniu odpowiedniego odsetka PKB publicznych nakładów na ochronę zdrowia (docelowo 6  proc. PKB w 2024 r.) poszerzono o - odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, - koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Literalnie, wobec ujęcia w porozumieniu dokładnego zapisu, który powinien był zostać przeniesiony do ustawy, punkt ten nie został zrealizowany.

2. Ustawa w całości nie realizuje punktu porozumienia, przewidującego uregulowanie kwestii dyżurów medycznych.

3. Ustawa zawiera sprzeczne z porozumieniem zapisy w sprawie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego (o 600 lub 700 złotych) dla tych lekarzy, którzy w czasie rezydentury zobowiążą się do wykonywania zawodu na terenie RP przez dwa z pięciu kolejnych lat po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

4. Ustawa zawiera niezgodne z porozumieniem zapisy dotyczące wzrostu wynagrodzenia zasadniczego do 6750 zł brutto dla lekarzy zobowiązujących się do nieudzielania tożsamych świadczeń w innej placówce finansowanej ze środków publicznych.

5. Ustawa limituje wzrost wynagrodzeń lekarzy specjalistów do lat 2018-2020.

6. Ustawa przewiduje odwołanie od decyzji nakazującej lekarzowi zwrot dodatkowego wynagrodzenia, jeśli wojewoda uzna, że lekarz nie odpracował wymaganych 2 z 5 lat po ukończeniu rezydentury, do tej samej instancji nakazującej zwrot, tj. do wojewody, a nie do sądu, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

7. Ustawa i wszelkie zapisy pokrewne (rozporządzenie o wynagrodzeniach lekarzy rezydentów, rozporządzenie regulujące kwestię dyżurów medycznych) zgodnie z porozumieniem winny były zostać wdrożone w życie przed 1 lipca 2018 roku.

Zbyt małe nakłady na ochronę zdrowia

Jednocześnie przedstawiciele organizacji lekarskich biorących udział w spotkaniu jednoznacznie uznali, że zaplanowany wzrost wydatków na publiczny sektor ochrony zdrowia jest dalece niewystarczający. Należy w jak najszybszym tempie osiągnąć wskaźniki rozwiniętych krajów Europy, tj. niezwłocznie minimum 6.8 proc. PKB publicznych nakładów na system ochrony zdrowia oraz 9 proc. PKB maksymalnie w ciągu dekady.

Wspólne działania na rzecz zmian w ochronie zdrowia

- Wobec powyższego, tj. lekceważenia, w opinii przedstawicieli organizacji lekarskich, ustaleń zapisanych w porozumieniu, będących ówcześnie daleko idącym kompromisem środowiska lekarskiego mającym na celu ochronę pacjentów przed skutkami trwającego wówczas protestu, ustalono, że aby uzmysłowić rządzącym, politykom i opinii publicznej rzeczywisty (dramatyczny) stan deficytu lekarzy zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia i skłonić w ten sposób Rząd RP do podjęcia poważnych rozmów z reprezentacją lekarzy i realnych działań, przedstawiciele organizacji lekarskich zebranych w dniu 1 sierpnia 2018 w Warszawie, deklarują podjęcie wspólnych, niezbędnych działań prowadzących do realnych zmian w ochronie zdrowia - czytamy w sprawozdaniu ze spotkania.

Ponadto przedstawiciele organizacji zebranych na spotkaniu zobowiązali się podjąć wszelkie możliwe, zgodne z prawem, dopuszczalne dla specyfiki danej organizacji kroki, aby rozwiązać problemy ochrony zdrowia.

Wspólne stanowisko

- Przedstawiciele największych organizacji reprezentujących wszystkich lekarzy w Polsce, mając świadomość nadchodzącej katastrofy w ochronie zdrowia, wyrażają głębokie zaniepokojenie brakiem wystarczających działań zmierzających do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce - podkreślili uczestnicy spotkania we wspólnie przyjętym stanowisku.

- Rażącym tego przykładem jest fakt, iż do dziś Prezydent RP nie podpisał nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mającej być doraźnym rozwiązaniem niektórych palących problemów. Przypominamy, że jej zapisy powinny wejść w życie do 1 lipca 2018 roku. W zapisach ww. ustawy nie uwzględniono najważniejszych postulatów środowiska lekarskiego, tj.: − przeznaczenia co najmniej 6,8 proc. PKB ze środków publicznych na ochronę zdrowia gwarantujących minimum bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, − zgodnego z oczekiwaniami środowiska uregulowania kwestii dyżurów medycznych i warunków pracy, bezpiecznych zarówno dla pacjentów jak i kadry medycznej, − kompleksowego uregulowania kwestii wynagrodzeń wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów - czytamy w stanowisku.

Lekarze podkreślili we wspólnie przyjętym dokumencie, że dalsze ignorowanie głosu lekarzy doprowadzi do pogłębienia już istniejącego realnego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli RP.

Będą kolejne spotkania?

- Określono cele strategiczne, rozłożone na lata 2018 – 2020, zawierające metody pozytywnej kampanii społecznej, poprawy wizerunku lekarza w społeczeństwie, poprawy warunków kształcenia kadry mające skutkować pozytywnymi konsekwencjami po wyborach parlamentarnych przewidzianych na rok 2019 i przygotowanie reformy ochrony zdrowia zgodnej z rzeczywistymi potrzebami, co winno być priorytetem kolejnej kadencji parlamentarnej - czytamy.

Jednocześnie przedstawiciele organizacji lekarskich wskazali na potrzebę kontynuacji dialogu w tak szerokiej formule reprezentującej maksymalnie dużą liczbę lekarzy, w celu dalszego wywierania wpływu na rządzących.

Źródło: NIL

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz