Zadania psychologów w zakładach poprawczych - w projekcie rozporządzenia

03 Sierpnia 2018, 15:12 depresja psycholog psyciatra

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz przez pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Projekt przewiduje, że nauczyciele zatrudniani w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni i doradcy zawodowi) w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz realizują zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

Projektowany wykaz tych zajęć uwzględnia specyfikę pracy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Jakie zadania dla psychologa?

W projekcie rozporządzenia wskazuje się zadania psychologa w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, obejmujące w szczególności prowadzenie badań i działań diagnostycznych, podejmowanie działań w celu zapewnienia wychowankom poczucia bezpieczeństwa, diagnozowanie środowiska rodzinnego i rówieśniczego wychowanka, udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinie wychowanka, inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach problemowych i kryzysowych, udzielanie wychowankom porad psychologicznych i prowadzenia terapii krótko i długoterminowych, a także opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego planu resocjalizacji lub określanie kierunków oddziaływań resocjalizacyjnych w oparciu o indywidualną diagnozę.

Pedagog poprowadzi socjoterapię?

Projekt określa także zadania pedagoga zatrudnionego w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, polegające w szczególności na prowadzeniu zajęć wychowawczo-edukacyjnych (terapia pedagogiczna, socjoterapia, rozwój osobisty, komunikacja interpersonalna, zapobieganie agresji), dokonywaniu oceny funkcjonowania wychowanka w zakładzie, a także opracowywaniu i modyfikowaniu indywidualnego planu resocjalizacji oraz prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów wychowanków. 

W projekcie rozporządzenia przewiduje się, że ww. osoby tj. psycholodzy i pedagodzy legitymujący się posiadaniem wymaganych kwalifikacji prowadzą także terapię uzależnień wychowanków.

Terapeuta pedagogiczny i doradca zawodowy

Z kolei do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się wychowanków w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych, prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym, a także wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w ich pracy.

Doradca zawodowy zaś ma za zadnie prowadzenie zajęć z zakresu orientacji i informacji zawodowej oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy, w tym pomaga w dokonywaniu wyboru zawodu, w nabywaniu kwalifikacji zawodowych i określeniu predyspozycji zawodowych.

Projekt wskazuje również na zadania logopedy w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, w tym diagnozowanie logopedyczne wychowanków, prowadzenie specjalistycznych zajęć logopedycznych oraz współpraca z innymi specjalistami zatrudnionymi w zakładzie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 września br. tj. równocześnie z wejściem w życie zmian w ustawie – Karta Nauczyciela.

Źródło: RCL

AW

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz