Przepisy o realizacji papierowych recept będą łagodniejsze?

06 Sierpnia 2018, 10:47 farmaceuta apteka leki recepta

Minister Zdrowia opublikował projekt nowelizacji rozporządzenia ws. recept wystawianych i realizowanych w postaci papierowej. Projekt przewiduje m.in., że recepta w postaci papierowej, zawierająca niezbędne dane, może zostać zrealizowana także w przypadku, gdy jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, ale dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny.

- Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji recept w postaci papierowej - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zgodnie z nim, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept zaproponowano następujące zmiany:

- Dane określone w art. 96a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, zamieszczane na recepcie wystawianej w postaci papierowej, nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.

Kto nadaje unikalne numery identyfikujące receptę?

- w przypadku recept w postaci papierowej, na których przepisano co najmniej jeden produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu ustawy o refundacji lub co najmniej jeden produkt leczniczy o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ nadaje unikalny numer identyfikujący receptę.

- na receptach wystawianych w postaci papierowej, na których przepisano produkty lecznicze podlegające refundacji lub produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę, dane dotyczące osoby wystawiającej receptę oraz dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę - jeżeli został nadany - są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego.

- W przypadku osoby wystawiającej receptę, dla niepodlegających refundacji produktów o kategorii dostępności Rpw, która jest osobą uprawnioną, zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty wydaje Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania osoby wystawiającej receptę.

Potwierdzenie wydania recepty

W projekcie doprecyzowano, że realizacja recepty w postaci papierowej obejmuje dodatkowo potwierdzenie realizacji recepty polegające na zamieszczeniu na jej rewersie. Proponowane zmiany dotyczą również otaksowania recepty wystawionej w postaci papierowej, które podobnie jak w przypadku recepty w postaci elektronicznej polega na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty, z wyjątkiem recept na leki posiadające kategorię dostępności Rpw wystawioną przez osobę, o której mowa w przepisach o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii (§ 7 ust. 3, 4 rozporządzenia).

Projekt znosi też obowiązek wprowadzania numeru telefonu apteki realizującej receptę podczas tworzenia w systemie Dokumentu Realizacji Recepty.

- Z uwagi na papierową postać recepty zakres danych na Dokumencie Realizacji Recepty powinien być węższy, gdyż część danych znajdujących się na recepcie nie będzie automatycznie przenoszonych z recepty do Dokumentu Realizacji Recepty. W związku z powyższym, Dokument Realizacji Recepty w przypadku realizacji recepty w postaci papierowej, nie obejmuje danych dotyczących konieczności identyfikatora usługobiorcy, identyfikatora pracownika medycznego, danych dotyczących podmiotu, w którym wystawiono receptę oraz danych dotyczących osoby wystawiającej receptę, za wyjątkiem danych określonych w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. d oraz pkt 3 lit. c ustawy – Prawo farmaceutyczne - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt uchyla ponadto obowiązek umieszczenia na rewersie recepty papierowej adnotacji o całkowitym zrealizowaniu recepty oraz daty i godziny całkowitej realizacji recepty.

Wyjątki dotyczące realizacji recepty

Proponowane przepisy umożliwiają realizację recepty także w przypadku, gdy recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny.

Brak dokładnego adresu nie zablokuje wydania recpety

W myśl projektu, możliwa będzie realizacja recepty w postaci papierowej, poprzez określenie adresu (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano) pacjenta przez osobę wydającą na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę.

W przypadku nie wpisania albo błędnego lub nieczytelnego wpisania kodu pocztowego adresu pacjenta oraz w przypadku, gdy nie wpisano lub wpisano w sposób błędny dane podmiotu drukującego, osoba wydająca przyjmuje, że został on wpisany.

Doprecyzowanie terminów

Projekt wskazuje wprost, że do dnia 31 grudnia 2018 r. recepty w postaci papierowej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach. Ponadto, projekt wydłuża termin na obowiązywanie przepisów regulujących kwestię związaną z danymi wytworzonymi dla Dokumentu Realizacji Recepty w systemie teleinformatycznym, na dzień 1 stycznia 2019 r.

Źródło: MZ

AW

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz