Ustawa o IKP z podpisem Prezydenta

06 Sierpnia 2018, 14:37 Duda

Ustawa o Internetowym Koncie Pacjenta została podpisana przez Prezydenta RP. Chodzi o nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia dotyczącą Internetowego Konta Pacjenta. Regulacja wprowadza też m.in. możliwość wysyłkowej sprzedaży leków Rx osobom niepełnosprawnym.

Internetowe Konto Pacjenta umożliwi pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, dostęp do informacji o: udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej oraz kwotach środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie udzielonych mu świadczeń, prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, wystawionych zaświadczeniach lekarskich z ustawy o świadczeniach lekarskich w razie choroby i macierzyństwa, wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości kwoty podlegającej refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

Ponadto za pośrednictwem IKP pacjent będzie mógł składać oświadczenie o: upoważnieniu przez siebie innej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej, wyrażeniu zgody (lub jej wycofaniu) na udzielanie informacji o stanie swego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania czy też wynikach leczenia, wyrażeniu zgody (lub jej odmowie) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych. 

Ustawa zakłada integrację IKP z systemem prowadzonym przez NFZ, tj. Zintegrowanym Informatorem Pacjenta. Pacjent poprzez ZIP będzie miał dostęp do danych zgromadzonych w jego IKP.

Ustawa zawiera także uregulowania w sprawie identyfikatorów używanych w systemie informacji o ochronie zdrowia.

Ustawa wprowadza dla usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne obowiązek zapewnienia zgodności ich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi.

Zmiany w sprzedaży leków

Nowelizacja przewiduje także zmianę w Prawie farmaceutycznym; wprowadza możliwość sprzedaży wysyłkowej niektórych produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne.

Ustawa reguluje ponadto kwestię realizacji recept w postaci elektronicznej w przypadku awarii systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych; realizacja recept w takiej sytuacji odbywać się będzie na podstawie wydruku po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto wprowadzono przepis uprawniający Głównego Inspektora Farmaceutycznego do udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia danych objętych wpisem do Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych.

NFZ z nowymi uprawnieniami

- Wprowadzono również zmianę polegającą na dodaniu Narodowemu Funduszowi Zdrowia nowego zadania w postaci organizacji wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, w przypadku gdy umowa o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej będzie przewidywała, że świadczenie zdrowotne rzeczowe będzie dostarczane świadczeniodawcy po przeprowadzeniu wspólnego postępowania - czytamy w informacji na stronie Prezydenta.

W myśl nowelizacji w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wprowadzono obszerne zmiany dotyczące zaopatrzenia i zlecenia napraw wyrobów medycznych. Z kolei w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – wprowadzono zmianę dotyczącą wystawiania recept przez pielęgniarki i położne.

Zmiany dla farmaceutów

W ustawie z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wprowadzono zmianę dotyczącą kolejnego przesunięcia terminu z 30 września 2018 r. na 1 kwietnia 2019 r. obowiązku raportowania danych przez podmioty za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Ustawa ma wejść w życie zasadniczo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych regulacji.

Źródło: prezydent.pl

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz