Dziś spotkanie MZ z ratownikami. Czego oczekują?

16 Sierpnia 2018, 9:13 Ratownicy

Dziś w południe przedstawiciele organizacji reprezentujących ratowników spotkają się z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim. O czym będą rozmawiać? Jakie mają postulaty i który jest w tej chwili priorytetem?

 

Aktualizacja Zobacz informację po zakończonym spotkaniu

W spotkaniu mają wziąć udział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski oraz ratownicy medyczni zrzeszeni w Komitecie Protestacyjnym Ratowników Medycznych, a także przedstawiciel Solidarności.

Ratownicy chcą usłyszeć od MZ na jakim etapie jest realizacja ich postulatów. 18 lipca 2017 r. ratownicy medyczny zawiesili akcję protestacyjną ze względu na obietnice resortu zdrowia. MZ zobowiązało się do szeregu działań, a część z nich nie została zrealizowana. 

- Pielęgniarki otrzymały dodatek 1600 zł, a my połowę tej kwoty. Porozumienie z MZ przewidywało, że ponownie zasiądziemy do rozmów o finansach - tłumaczył nam Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. Podkreślał, że ratownicy są przeciążeni pracą. Niskie pensje zmuszają ich do pracy nawet na kilku etatach lub wielu nadgodzin. - Najpierw kwestia finansowa, w drugiej kolejności czekamy m.in. na dużą nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - zapowiada Badach-Rogowski. 

- Jeśli Ministerstwo Zdrowia nie zrealizuje wszystkich postulatów, nastąpi zaostrzenie protestu we wszystkich możliwych formach. Jednocześnie ze względu na determinację środowiska ratowników medycznych nie bierzemy odpowiedzialności za działania, które mogą doprowadzić do destabilizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medyczne - poinformowali 3 sierpnia protestujący ratownicy na portalu społecznościowym.

Jakie postulaty mają ratownicy?

Postulat 1: Wprowadzenie zmian zapisów w projektowanej ustawie o działalności leczniczej w następującym brzmieniu: Art. 99b ust. 1: Ratownikowi medycznemu wykonującemu zawód w zespole ratownictwa medycznego,o którym mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650) lub w szpitalnym oddziale ratunkowym, o którym mowa w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dyspozytorowi medycznemu w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownikowi medycznemu zatrudnionemu Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych w podmiotach leczniczych będących świadczeniodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004c o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługuje dodatek w wysokości 1600 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w przeliczeniu na jeden etat lub równoważnik etatu. Dodatek, o którym mowa w art. 99b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przysługuje od dnia 1 sierpnia 2018 r. i uwzględnia dodatki przyznane osobom określonym w tym przepisie po dniu 1 lipca 2017 r., z wyłączeniem dodatków, o których mowa w art. 1511 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 c poz. 917), oraz dodatków, o których mowa w art. 65 i 88 ustawy zmienianej w art. 1. Uzasadnienie: Proponowany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej art. 99b nie spełnia postanowień pkt 2 porozumienia z dnia 18 lipca 2017 roku pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a ratownikami medycznymi. Obecny zapis usankcjonuje prawnie wypłaty dodatków dla ww. grup zawodowych, które udzielają świadczeń w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jako dyspozytorzy medyczni, działając pod presją czasu, na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Brak usankcjonowania prawnego wypłaty dodatków dla ratowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych będących świadczeniodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bez względu na miejsce i formę zatrudnienia. Zgodnie z pkt 7 porozumienia z dnia 18 lipca 2017 roku pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a ratownikami medycznymi, ustalenie dodatku w wysokości 1600 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w przeliczeniu na jeden etat lub równoważnik etatu.


Postulat 2: Ustalenie minimalnej pensji zasadniczej według współczynnika 1,054 w ustawie o minimalnych płacach w ochronie zdrowia. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. powinno dla niej wynosić nie mniej niż 4095 zł brutto. Na koniec 2021 r. zaś 5 251 zł brutto.


Postulat 3: Minister zdrowia podejmie działania mające na celu wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego dla ratowników medycznych w wymiarze 6 dni rocznie od dnia 1 stycznia 2019 r. umożliwiając dopełnienie ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego poprzez udział w kursach doskonalących, warsztatach, seminariach, sympozjach oraz konferencjach naukowych.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

gdak Czwartek, 16 Sierpnia 2018, 10:15
Przyszły studencie ratownictwa wiec że zostając ratownikiem medycznym możesz liczyć na:
-ogrom nisko opłacanej pracy 200- 300+ h/mc przez cały czas słysząc że dla Ciebie nie ma pieniędzy na podwyżki
-zespół wypalenia zawodowego otrzymasz w gratisie, utratę relacji z żoną, dziećmi, rodziną również gdyż nie będą przyzwyczajeni do Twojego widoku
-co kilka lat 2, 3 bierzesz udział w konkursie ofert, bo jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą​.
-wymagane szkolenia, umundurowanie, ubezpieczenia opłacasz sam
Na wsparcie pracodawcy nie masz co liczyć bo dzięki tobie zarabiają.
Czy mimo to chcesz wykonywać, jak to mówią nie znający tematu przełożeni
zaszczytny zawód, jeśli tak to puknij się w głowę gdyż jesteś nienormalny i Takich ja Ty potrzeba do tej tyrki, nie zastanawiaj się i składaj papiery na studia a po ich ukończeniu, zdobyciu 5 letniego doświadczenia zawodowego może dostaniesz się do pracy na karetce jeżeli jest to Twoim marzeniem. Powodzenia