6 ważnych rozporządzeń: prokreacja, opieka okołoporodowa, sieć szpitali, ratownictwo, leki, krew

17 Sierpnia 2018, 15:48 prawo przepisy

Aż sześć istotnych dla systemu ochrony zdrowia rozporządzeń Ministra Zdrowia zostało przekazanych do ogłoszenia. Dotyczą m.in. opieki okołoporodowej, prokreacji, ratownictwa

Wśród wspomnianych aktów znalazły się następujące rozporządzenia oraz nowelizacje rozporządzeń:
> rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojeówdzkiego koordynatora ratownictwa medycznego;
> rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji;
> rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej;
> rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.
> rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
> rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.


Co w praktyce zmieniać będą skierowane do ogłoszenia akty prawne?


Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego wskaże katalog zadań, które będą mogli pełnić wojewódzcy koordynatorzy, którzy zgodnie z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zostaną powołani w miejsce lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego. Co warto podkreślić funkcję tę pełnić mogą nie tylko lekarze systemu, ale również ratownicy medyczni oraz pielęgniarki systemu z wykształceniem wyższym II-ego stopnia i czteroletnim doświadczeniem na stanowisku dyspozytora medycznego. W całym kraju powołanych zostanie 80 wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.


Rozporządzenie w sprawie standardów opieki okołoporodowej ma stanowić od stycznia 2019 roku kodeks praw kobiety w ciąży i w trakcie porodu. W dokumencie znalazły się zapisy mówiące o łagodzeniu bólu, jednolitej edukacji przedporodowej, a także obowiązku diagnozowania depresji u przyszłych mam. W nowych standardach zwrócono również uwagę na konieczność szerszej promocji karmienia piersią.


Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za krew oraz jej składniki określa – zgodnie z uprawnieniem ustawowym wynikającym z ustawy o publicznej służbie krwi – opłaty jakie obowiązywać będą w 2019 roku. Zgodnie z projektem rozporządzenia ceny te mają się kształtować w przedziale od 90 złotych za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej, po 1255 złotych za jednostkę koncentratu granulocytarnego. Jednostka krwi pełnej konserwowane w proponowanym rozporządzeniu ma kosztować 275 złotych, natomiast jednostka koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej – 186 złotych.


Rozporządzenie w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji ma określać sposób prowadzenia przez Ministra Zdrowia rejestru, a także obligować świadczeniodawców do przekazywania danych do prowadzonej bazy. Akt określa sposób i terminy przekazywania informacji do rejestru, a także kreśli ich zakres oraz rodzaj.


Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wprowadza natomiast możliwość stosowania współczynników korygujących wartość ryczałtu także w odniesieniu do świadczeniodawców, w przypadku których ważność certyfikatu akredytacyjnego wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem danego okresu planowania, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca prowadzona w związku ze złożonym wnioskiem o odnowienie akredytacji. Jednocześnie w akcie prawnym zaproponowano by odpowiednio wzrost lub spadek realizowanych świadczeń w AOS był ustalany przy uwzględnieniu długości porównywalnych okresów (obliczeniowego oraz porównawczego). Pisaliśmy o nim tutaj


Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wymagań związanych z oznakowanie produktów leczniczych oraz treścią ich ulotki ma natomiast doprecyzowywać i aktualizować przepisy, wobec których zgłaszano wątpliwości wynikające z nieprecyzyjnego tłumaczenia przepisów dyrektywy 2001/83/WE. Chodzi o wprowadzenie możliwości jednoczesnego użycia na opakowaniach leków skrótów „Exp” i „Lot” lub jednoczesnego użycia skrótów „Tw” i „S”. Wykorzystanie skrótów pozwoli producentom na zwiększenie powierzchni do wykorzystania na opakowaniach zewnętrznych leków. produktów leczniczych.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz