Jakie zmiany w leczeniu krwią dla podmiotów leczniczych? - Projekt rozporządzenia

23 Sierpnia 2018, 10:35 krew krwiodawstwo badania hemofilia

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych. Zmiany te uproszczą procedury uzyskiwania wyniku grupy krwi bez obniżenia bezpieczeństwa pacjentów, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na dodatkowe badania. Co dokładnie zmieniono?

Projekt rozporządzenia nadal dopuszcza przetoczenie jednoimiennej krwi i jej składników wyłącznie wtedy, gdy dysponujemy dwoma zgodnymi wynikami badania grupy krwi, wykonanymi z dwóch niezależnie pobranych próbek.

"Wiarygodny wynik" zamiast "wyniku potwierdzonego"

Zmiana rozporządzenia dopuszcza jednak zamówienie krwi i jej składników na podstawie jednego wyniku grupy krwi oraz wykonanie drugiego oznaczenia grupy krwi z tej samej próbki krwi, która służy do wykonania próby zgodności. W przypadku konieczności przetoczenia osocza lub krwinek płytkowych, drugie badanie grupy krwi musi być wykonane z próbki specjalnie pobranej do badań immunohematologicznych. Dodatkowo wprowadzono przepis, że pacjentom którym w przeszłości przetaczano składniki krwi, wymagające wykonania próby zgodności, można zamówić składniki krwi na podstawie jednego wyniku grupy krwi.

Analogicznie zostaje zmieniona nazwa w nazewnictwie, która jest bardziej adekwatna do koniecznych do podjęcia kroków w celu weryfikacji grupy krwi.

Przepis mówiący o niepożądanych reakcjach niezgodny z ustawą 

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia zwrócono uwagę na przepis mówiący o konieczności podjęcia natychmiastowych działań w przypadku pojawienia się reakcji niepożądanych u krwiobiorcy. 

Traktując ten przepis literalnie, w każdym wypadku wystąpienia niepożądanej reakcji, nawet gdyby miała ona charakter łagodnej reakcji alergicznej w postaci np. miejscowej wysypki, jednostki organizacyjne służby krwi są zobowiązane do przeprowadzenia kontroli w podmiotach leczniczych, w których miała miejsce niepożądana reakcja. Pomijając względy czysto pragmatyczne (reakcje o niewielkim nasileniu występują stosunkowo często i każdorazowe przeprowadzenie kontroli byłoby w praktyce niezmiernie trudne), taka interpretacja jest niezgodna z art. 5 pkt 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371)

Zgodnie z projektem rozporządzenia, aby reakcja mogła uznać za poważną, należy uwzględnić jej poziom nasilenia oraz następstwa. Decyzje o zakwalifikowaniu reakcji jako poważnej podejmie lekarz. 

Kierownik pracowni immunologii transfuzjologicznej wymagany

Rozporządzenie przewiduje również obowiązek zatrudnienia kierownika pracowni immunologii transfuzjologicznej. Dotychczas rozporządzenie regulowało jedynie wymogi jakie musiał spełniać kierownik, jednak wiele placówek medycznych, z racji braku nakazu, rezygnowało z jego zatrudnienia. 

Immunoprofilaktyka anty-RhD w czasie ciąży

W załączniku nr 16 do rozporządzenia, odnoszącym się do badań przed podaniem immunoglobuliny anty-D, jak i w załączniku nr 17, dotyczącym wyników badań do kwalifikacji kobiety do podania immunoglobuliny anty-D, wprowadzono obowiązek umieszczenia informacji o zastosowaniu immunoprofilaktyki anty-RhD w czasie ciąży. Jest ona niezbędna m.in. z uwagi na wykrywanie u kobiet przeciwciał anty-D po podaniu immunoglobuliny.

źródło: RCL

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz